Các tiêu chuẩn được công nhận

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

National Institute of Drug Quality Control

Viện đã và đang thực hiện quản lý phòng thí nghiệm theo các chuẩn mực của ISO/IEC 17025 (xem chi tiết) trong lĩnh vực Dược (từ năm 2002), Đo lường - hiệu chuẩn (từ năm 2015); Tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm - GLP (xem chi tiết) (từ năm 2004). Đặc biệt từ năm 2008 đến nay, Viện đã được tổ chức Y tế thế giới công nhận là một trong những phòng thí nghiệm tham chiếu của WHO (xem chi tiết).