Giới thiệu

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

National Institute of Drug Quality Control

Tên tiếng Việt                 : VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

- Tên tiếng Anh               : National Institute of Drug Quality Control

- Tên viết tắt tiếng Anh  : NIDQC

- Lôgô của Viện               :

- Địa chỉ :
+ Cơ sở 1: 48, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
+ Cơ sở 2: Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

- Số điện thoại : (+84) 24. 382.55.341/ 382.52.791/36.373.983/36.373.370

- Số Fax : (+84) 24. 8256911

- Email : khth@nidqc.org.vn

- Website : www.nidqc.org.vn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  1. Ngày 29/7/1957, Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định số 845-BYT-NĐ thành lập Phòng Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế, đây là tổ chức tiền thân của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hiện nay;
  2. Ngày 13/4/1961, Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 324/BYT-QĐ, chuyển Phòng Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ thành Viện Dược liệu trong đó có 2 khối: Khối Dược liệu và Khối Kiểm nghiệm;
  3. Ngày 04/01/1971, Hội đồng Chính phủ có Nghị định số 03/CP về việc sửa đổi và tổ chức lại bộ máy của Bộ Y tế, trong đó Khối kiểm nghiệm thuộc Viện Dược liệu được tách thành Viện Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế;
  4. Trước yêu cầu của công tác kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc trong thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 18/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 621/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị định 49/2003/NĐ-CP, xác định đổi tên Viện Kiểm nghiệm thành Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã trải qua 60 năm (1957- 2017) hình thành và phát triển. Hệ thống kiểm nghiệm thuốc, trong đó Viện giữ vai trò chủ đạo đã trưởng thành và phát triển cùng với sự phát triển của ngành dược Việt Nam. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, Viện cùng với hệ thống kiểm nghiệm trên toàn quốc đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.