Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên Việt Nam / Tên quốc tế Loại chuẩn Số kiểm soát Đơn vị tính Đơn giá Tình trạng Chú ý
4- Aminophenol
4- Aminophenol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0422052 Lọ 400.000 đồng
5 - Fluorouracil
Fluorouracil
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0106198 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Acarbose
Acarbose
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0123394 Lọ 400.000 đồng
Aceclofenac
Aceclofenac
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121373 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 15/4/2024

Acetylcystein
Acetylcysteine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0323260 Lọ 400.000 đồng
Acetylcystein
Acetylcysteine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0219260.02 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 28/10/2022

Acetylspiramycin
Acetylspiramycin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp M0124397 lọ 400.000 đồng
Acid ascorbic
Ascorbic acid
Chuẩn Arsean M223122 lọ 500.000 đồng
Acid ascorbic
Ascorbic acid
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0421031 Lọ 400.000 đồng
Acid aspartic
Aspartic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219081.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 13/05/2024

Acid chlorogenic
Chlorogenic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp E0119356.01 lọ 600.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 01/01/2024

Bắt đầu sử dụng lại từ ngày 08/3/2024

Acid folic
Folic acid
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0321044 Lọ 400.000 đồng
Acid glutamic
Glutamic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100073 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 26/4/2024

Acid glutamic
Glutamic acid
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0224073 lọ 400.000 đồng
Acid hydrocloric 0,1N
Hydrochloric acid 0,1N
Ống chuẩn độ V072001.03 Ống 200.000 đồng Hết
Acid Hydrocloric 0,1N
Ống chuẩn độ V082401 ống 200.000 đồng
Acid mefenamic
Mefenamic acid
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102155 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/11/2023

Acid Nalidixic
Nalidixic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0121375 Lọ 400.000 đồng
Acid oleanolic
Acid oleanolic
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp E0124398 lọ 600.000 đồng
Acid salicylic
Salicylic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0118281.01 lọ 400.000 đồng Hết

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 28/05/2021

Acid salicylic
Salicylic acid
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0223281 Lọ 400.000 đồng
Acid Salvianolic B
Salvianolic acid B
DĐVN EC0121005 Lọ 1.200.000 đồng

- Tạm dừng sử dụng từ ngày 01/02/2022 đến ngày 09/04/2023

- Từ ngày 10/04/2023 thay đổi COA do thay đổi hàm lượng và điều kiện bảo quản.

Acid tranexamic
Tranexamic aicd
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221196 Lọ 400.000 đồng
Actisô
(Folium Cynarcte scolymi)
DĐVN HP0221053 Lọ 250.000 đồng
Acyclovir
Acyclovir
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219137.02 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 24/5/2022

Acyclovir
Acyclovir
Chuẩn Arsean T222121 lọ 500.000 đồng
Acyclovir
Acyclovir
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0323137 Lọ 400.000 đồng
Alanin
Alanine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100071 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 08/02/2021-07/03/2021

Từ 08/3/2021 Thay đổi COA 

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 15/4/2024

Albendazol
Albendazole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0419169.04 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 23/8/2022

Alendronat natri
Alendronate sodium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0218323.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu CoA (ngày 25.10.2021)

Alopurinol
Allopurinol
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0221336 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật kết quả tạp trên COA theo kết quả KTĐK từ ngày 26/4/2024

Ambroxol hydroclorid
Ambroxol hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120364.01 Lọ 400.000 đồng Hết
Amikacin sulfat
Amikacin sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0212204.02 Lọ 400.000 đồng Hết

Tạm dừng sử dụng từ 03/12/2021

Đổi COA, bắt đầu sử dụng lại từ ngày 14/01/2022

Amikacin sulfat
Amikacin sulfate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0323204 Lo 400.000 đồng
Amlodipin besilat
Amlodipine besilate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0521213 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Amlodipin besilat
Amlodipine besilate
Chuẩn ASEAN T117157 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Amodiaquin hydroclorid
Amodiaquine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0210269.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA (25/02/2020)

Đổi CoA từ ngày 10/04/2023

Amodiaquin hydroclorid
Amodiaquine hydrochloride
Chuẩn ASEAN V114155 Lọ 500.000 đồng
Amoxicilin trihydrat
Amoxicilline trihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam C1424017 lọ 400.000 đồng
Amoxicillin trihydrat
Amoxicilline trihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam C1322017 Lọ 400.000 đồng Hết
Ampicilin trihydrat
Ampicilline trihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam C1822006 Lọ 400.000 đồng
Ampicilin trihydrat
Ampicillin trihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 1718006.02 Lọ 400.000 đồng
Anastrozol
Anastrozole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0113297.01 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 11/11/2020)

Andrographolid
Andrographolide
DĐVN EC0122007 Lọ 400.000 đồng
Arginin
Arginine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0218077.02 lọ 400.000 đồng

Đổi COA từ ngày 15/4/2024

Arginin hydroclorid
Arginine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0217075.02 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 25/07/2023

Artemether
Artemether
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0315184.03 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 24/09/2021

Artesunat
Artesunate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0421012 Lọ 400.000 đồng
Aspirin
Aspirin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121378 Lọ 400.000 đồng
Astragalosid
Astragaloside
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp E0123393 Lọ 600.000 đồng
Atenolol
Atenolol
Chuẩn ASEAN M213108 Lọ 500.000 đồng
Atenolol
Atenolol
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102093 lọ 400.000 đồng

Đổi COA từ ngày 14/01/2022

Atorvastatin calci
Atorvastatin calcium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0320225.02 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 10/04/2023

Azithromycin
Azithromycine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0422183 lọ 400.000 đồng
Ba kích
Radix Morindae officinalis
DĐVN H0119055.02 lọ 250.000 đồng
Ba kích
Radix Morindae officinalis
DĐVN H0219055.02 lọ 250.000 đồng
Bách bộ
Radix Stemonae tuberosae
DĐVN HP0221078 Lọ 250.000 đồng Hết
Bạch chỉ
Radix Angelicae dahuricae
DĐVN HP0221083 Lọ 250.000 đồng Xuất nội bộ
Bạch hoa xà thiệt thảo
Herba Hedyotis diffusae
DĐVN CV 0218 092.01 gói 280.000 đồng Xuất nội bộ
Bạch thược
Radix Paeoniae lactiflorae
DĐVN HP0324071 Lọ 250.000 đồng
Bạch truật
Rhizoma Atratylodis macrocephalae
DĐVN HP0222038 Lọ 250.000 đồng
Baicalin
Baicalin
DĐVN 0118 C004.01 lọ 800.000 đồng
Bán hạ
Rhizoma Pinelliae
DĐVN CV 0116 050.01 gói 280.000 đồng
Benzalkonium clorid
Benzalkonium chloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220327.02 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 13/4/2023

Berberin clorid
Berberine chloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0420168.04 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 20/03/2023 - 16/04/2023

Sử dụng lại, đổi COA , dán lại nhãn từ 17/04/2023

 

Betamethason
Betamethasone
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0214124.01 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Betamethason
Betamethasone
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0322124 Lọ 400.000 đồng
Betamethason dipropionat
Betamethasone dipropionate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0107216 Lọ 400.000 đồng Hết

Đổi COA mới từ ngày 14/9/2020

Betamethason dipropionat
Betamethasone dipropionate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222216 lọ 400.000 đồng
Betamethason valerat
Betamethasone valerate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0103125 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Bilastin
Bilastine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0122388 Lọ 400.000 đồng
Bìm bìm (Bạch sửu)
Semen Pharbitidis
DĐVN H0220100.01 Lọ 250.000 đồng
Bìm bìm (Hắc sửu)
Semen Pharbitidis
DĐVN H0120100.01 Lọ 250.000 đồng
Bình vôi
Tuber Stephaniae glabrae
DĐVN HP0221012 Lọ 250.000 đồng
Bình vôi
Tuber Stephaniae
DĐVN CV 0115 012.01 gói 280.000 đồng
Bisacodyl
Bisacodyl
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222147 Lọ 400.000 đồng
Bisacodyl
Bisacodyl
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102147 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 14/02/2020)

Bisoprolol fumarat
Bisoprolol fumarate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0223252 Lọ 400.000 đồng
Bồ công anh
Herba Lactucae indicae
DĐVN CV 0116 037.01 gói 280.000 đồng Xuất nội bộ
Bổ cốt chỉ
Fructus Psoraleae corylifoliae
DĐVN HP0121107 Lọ 250.000 đồng
Bromhexin hydrochlorid
Bromhexine hydrochloride
Chuẩn ASEAN T110150b Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Bromhexin hydroclorid
Bromhexine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0323273 Lọ 400.000 đồng
Bromhexin hydroclorid
Bromhexine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0217273.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Cafein
Caffeine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0521099 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
cafein MP
Caffeine melting point
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp Ca0217210 Lọ 400.000 đồng
Calci pantothenat
Calcium pantothenate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321088 Lọ 400.000 đồng
Cam thảo
Radix et Rhizoma Glycyrrhizae
DĐVN H0220023.02 Lọ 250.000 đồng Hết
Camphor
camphor
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220326.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 19/06/2023

Cao khô lá bạch quả
Extractum Folium Ginkgo Siccusum
DĐVN E0224001 Lọ 500.000 đồng
Cao khô lá bạch quả
Extractum Folii Ginkgo siccus
DĐVN CV 0116 044.01 lọ 500.000 đồng
Cao Milk thistle/ Cao Silymarin
Extractum Silybi mariani siccus
DĐVN E0120002.01 Lọ 500.000 đồng
Captopril
Captopril
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0119352.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu từ ngày 28/05/2021

Carbamazepin
Carbamazepine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0115318.01 Lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu từ ngày 05/07/2021

Carvedilol
Carvedilol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0121374 Lọ 400.000 đồng
Cát cánh
Radix Platycodi grandiflori
DĐVN HP0222003 Lọ 250.000 đồng
Cát sâm
Radix millettiae speciosae
DĐVN HP0123127 Lọ 250.000 đồng
Câu đằng
Ramulus cum Unco Uncariae
DĐVN HP0221081 Lọ 250.000 đồng
Câu kỷ tử
Fructus Lycii
DĐVN H0420014.02 Lọ 250.000 đồng
Cẩu tích
Rhizoma Cibotii
DĐVN HP0124140 Lọ 250.000 đồng
Cefaclor
Cefaclor
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0621042 Lọ 400.000 đồng
Cefadroxil monohydrat
Cefadroxil monohydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0317190.03 lọ 400.000 đồng Hết
Cefadroxil monohydrat
Cefadroxil monohydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0422190 lọ 400.000 đồng
Cefdinir
Cefdinir
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321305 Lọ 400.000 đồng
Cefixim
Cefixime
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0420192.04 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/11/2023

Cefixim trihydrat
Cefixime trihydrate
Chuẩn ASEAN V 115156 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Cefoperazon
Cefoperazone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0119349.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 06/04/2022

Cefotaxim natri
Cefotaxime sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0619043.04 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 01-12/01/2023 để cập nhật CoA

Sử dụng bình thường từ 13/01/2023

Cefpodoxim proxetil
Cefpodoxime proxetil
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0520266.05 Lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ 09/8/2023

Ceftazidim
Ceftazidime
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0216232.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Tạm dừng sử dụng từ 27/03/2020 - 12/05/2020

Đổi COA (ngày 13/05/2020)

Ceftazidim pentahydrat
Ceftazidime pentahydrat
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0323232 Lọ 400.000 đồng
Ceftizoxim natri
Ceftizoxime sodium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0216282.02 Lọ 400.000 đồng Hết

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 09/10/2021

Ceftizoxim natri
Ceftizoxime sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0323282 Lọ 400.000 đồng
Ceftriaxon natri
Ceftriaxone sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam 100097A Ống 400.000 đồng
Cefuroxim axetil
Cefuroxime axetil
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0524167 lọ 400.000 đồng
Cefuroxim axetil
Cefuroxime axetil
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0419167.04 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 28/11/2022

Cefuroxim natri
Cefuroxime sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0419175.03 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ ngày 19/08/2022 -04/09/2022

Đổi CoA từ 05/09/2022

Celecoxib
Celecoxib
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0121376 Lọ 400.000 đồng
Cephalexin
Cephalexin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0821016 Lọ 400.000 đồng
Cetirizin dihydroclorid
Cetirizine dihydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220310.02 Lọ 400.000 đồng Hết
Cimetidin
Cimetidine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0621046 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 15/4/2024

Cimetidin
Cimetidine
Chuẩn ASEAN M213066 Lọ 500.000 đồng
Cinarizin
Cinnarizine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220171.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 26/7/2023

Ciprofloxacin hydroclorid
Ciprofloxacin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0524029 lọ 400.000 đồng
Ciprofloxacin hydroclorid
Ciprofloxacin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0419029.04 lọ 400.000 đồng Hết

Tạm dừng sử dụng từ 01-12/01/2023 để cập nhật CoA

Từ 13/01/2023: sử dụng bình thường

Citicolin natri
Citicoline sodium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0420298.04 Lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 22/03/2022- 05/05/2022

 

 

Clarithromycin
Clarithromycin
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0419179.04 lọ 400.000 đồng

Cap nhat COA ngay 21/12/2022     

Clindamycin hydroclorid
Clindamycin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0620098.04 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 18/07/2023

Clindamycin phosphat
Clindamycin phosphate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321205 Lọ 400.000 đồng
Clobetasol propionat
Clobetasol propionate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320170.03 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/11/2023

Clomifen citrat
Clomifene citrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0111277.01 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Clopidogrel bisulfat
Clopidogrel bisulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0317247.03 lọ 600.000 đồng Hết

Đổi CoA (ngày 11/03/2020)

Clopidogrel bisulfat
Clopidogrel bisulfate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0423247 Lọ 400.000 đồng
Cloramphenicol
Chloramphenicol
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0524004 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Cloramphenicol
Chloramphenicol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0418004.03 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA

Clorpheniramin maleat
Chlorpheniramine maleate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0418032.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi CoA (ngày 24/04/2020)

Clorpheniramin maleat
Chlorpheniramine maleate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0522032 Lọ 400.000 đồng
Clorpromazin hydroclorid
Chlorpromazine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0221215 Lọ 400.000 đồng
Clotrimazol
Clotrimazole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222271 Lọ 400.000 đồng
Clotrimazol
Clotrimazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0110271.01 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 11/11/2020)

Clotrimazol tạp A
Clotrimazol related compound A ( (o-Chlorophenyl)diphenylmethanol)
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0116330.01 lọ 400.000 đồng
Cloxacilin natri
Cloxallin sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0318135.03 lọ 400.000 đồng

Đổi COA từ ngày 28/05/2021

Cỏ nhọ nồi
Herba Ecliptae
DĐVN HP0221082 Lọ 250.000 đồng
Conessin
Conessine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.02 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Cốt toái bổ
Rhizoma Drynariae fortunei
DĐVN HP0221013 Lọ 250.000 đồng
Cúc hoa vàng
Flos Chrysanthemi indici
DĐVN HP0222076 Lọ 250.000 đồng
Curcumin
Curcumin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0118341.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 05/04/2022

Cyanocobalamin
Cyanocobalamin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0421034 Lọ 400.000 đồng
Cyanoguainidin
Cyanoguainidine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0117332.01 Lọ 600.000 đồng Hết

Đổi biểu mẫu CoA (24/04/2020)

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 13/4/2023

Cystin
Cystine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100082 lọ 400.000 đồng
Dạ cẩm
Herba Hedyotidis capitellatae
DĐVN HP0223131 Lọ 250.000 đồng
Đại hoàng
Rhizoma Rhei
DĐVN H0119008.02 lọ 250.000 đồng
Đại táo
Fructus Ziziphi jujubae
DĐVN H0221065 gói 280.000 đồng Hết
Đan sâm
Radix et Rhizoma Salviae miltiorrhizae
DĐVN HP0221016 Lọ 250.000 đồng
Đảng sâm
Radix Codonopsis
DĐVN H0220024.02 Lọ 250.000 đồng Hết
Dành dành (Chi tử)
Fructus Gardeniae
DĐVN HP0121112 Lọ 250.000 đồng
Đào nhân
Semen Pruni
DĐVN CV 0116 049.01 gói 280.000 đồng
Dây đau xương
Caulis Tinosporae sinensis
DĐVN CC 0115 020.01 gói 280.000 đồng
Đệm chuẩn pH 4,0
Buffer solution pH 4.0
Ống đệm pH chuẩn CĐ.021608.02 Ống 200.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 19/04/2024

Đệm chuẩn pH 6,88
Buffer solution pH 6.88
Ống đệm pH chuẩn Ca051909.02 Ống 200.000 đồng
Đệm chuẩn pH 9,22
Buffer solution pH 9.22
Ống đệm pH chuẩn CĐ.010922 Ống 200.000 đồng Hết

Tạm dừng sử dụng từ 01/01/2022 - 20/01/2022

sử dụng lại từ ngày 21/01/2022

Đệm chuẩn pH 9,22
Reference buffer solution pH 9,22
Ống Chuẩn độ Ca022322 Ống 200.000 đồng
Đệm pH 1,68
pH Buffer 1,68
Ống chuẩn độ CĐ.011323.01 Ống 200.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 24/11/2021)

Desloratadin
Desloratadine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0120361.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 21/9/2023

Dexamethason
Dexamethasone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320025.03 Lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 25/07/2023

Dexamethason acetat
Dexamethasone acetate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0322014 Lọ 400.000 đồng
Dexamethason acetat
Dexamethasone acetate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0200014 Ống 400.000 đồng Hết
Dexamethason natri phosphat
Dexamethasone sodium phosphate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319030.03 lọ 400.000 đồng Hết
Dexamethason natri phosphat
Dexamethasone sodium phosphate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0423030 Lọ 400.000 đồng
Dexclorpheniramin maleat
Dexchlorpheniramine maleate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120360.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 27/7/2023

Dextromethorphan hydrobromid
Dextromethorphan hydrobromide
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0521059 Lọ 400.000 đồng
Địa cốt bì
Cortex Lycii
DĐVN CV 0116 046.01 gói 280.000 đồng
Địa hoàng (Sinh địa)
Radix Rehmanniae glutinosae
DĐVN H0119019.02 lọ 250.000 đồng Hết
Địa hoàng/Sinh địa
Radix Rehmanniae glutinosae
DĐVN HP0323019 Lọ 250.000 đồng
Địa liền/Thiền liền/ Lương khương
Rhizoma Kaempferiae galangae
DĐVN HP0123118 Lọ 250.000 đồng
Diacerein
Diacerein
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0122380 Lọ 400.000 đồng
Diazepam
Diazepam
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0199036 Ống 400.000 đồng Xuất nội bộ
Diclofenac Natri
Diclofenac sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0724047 lọ 400.000 đồng
Diclofenac natri
Diclofenac sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0619047.05 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 10/11/2022

Diclofenac natri
Diclofenac sodium
Chuẩn ASEAN V214067 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Diclofenac tạp A (N-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2-on)
Diclofenac impurity A (N-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2-one)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0119355.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 09/8/2023

Diệp hạ châu
Herba Phyllanthi urinariae
DĐVN HP0121108 Lọ 250.000 đồng
Diệp hạ châu đắng
Herba Phyllanthi amari
DĐVN CV 0117 069.01 gói 280.000 đồng Hết
Diethylcarbamazin citrat
Diethylcarbamazine citrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0110272.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 24/03/2022

Digitoxin
Digitoxin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0199061 Ống 400.000 đồng Xuất nội bộ
Diltiazem hydroclorid
Diltiazem hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0108218 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Diltiazem hydroclorid
Diltiazem hydrocloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221218 Lọ 400.000 đồng
Đinh hương
Flos Syzygii aromatici
DĐVN HP0121106 Lọ 250.000 đồng
Đinh lăng
Radix Polysciacis
DĐVN H0120091.01 Lọ 250.000 đồng Hết
Diosmin
Diosmine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0122385 Lọ 400.000 đồng
Diphenhydramin hydroclorid
Diphenhydramine hydrochloride
Chuẩn ASEAN T414021 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Diphenhydramin hydroclorid
Diphenhydramine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220120.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 09/10/2023

DL- Alphatocopheryl acetat
DL- Alphatocopheryl acetate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0721090 Ống 400.000 đồng
DL-alphatocopheryl acetat
DL-alphatocopheryl acetate (Vitamin E)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0618090.03 ống 400.000 đồng Hết
Đỗ trọng
Cortex Eucommiae
DĐVN H0220079.02 Lọ 250.000 đồng
Độc hoạt
Radix Angelicae pubescentis
DĐVN HP0221026 Lọ 250.000 đồng
Domperidon maleat
Domperidone maleate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120362.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 11/12/2023

Doxazosin mesilat
Doxazosin mesilate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0108255 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Doxycyclin hyclat
Doxycycline hyclate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0511035.03 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Thay đổi biểu mẫu CoA (ngày 01/09/2020)

Doxycyclin hyclat
Doxycycline hyclate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0622035 Lọ 400.000 đồng
Đương quy
Radix Angelicae sinensis
DĐVN HP0421017 Lọ 250.000 đồng Hết
Đương quy
Radix Angelicae sinensis
DĐVN HP0524017 Lọ 250.000 đồng
Đương quy di thực
Radix Angelicae acutilobae
DĐVN CV 0117 062.01 gói 280.000 đồng Hết
Econazol nitrat
Econazole nitrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120357.01 Lọ 400.000 đồng

 Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 20/03/2023

Efavirenz
Efavirenz
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0210268.01 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Enalapril maleat
Enalapril maleate
Chuẩn ASEAN V216111 Lọ 500.000 đồng
Enalapril maleat
Enalapril maleate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221237 Lọ 400.000 đồng
Erythromycin
Erythromycine
Chuẩn Dược điển Việt Nam M0422008 Lọ 400.000 đồng
Erythromycin stearat
Erythromycin stearate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0717007.03 Lọ 600.000 đồng Xuất nội bộ

Thay đổi COA từ ngày 11/06/2021

Esomeprazol magnesi dihydrat
Esomeprazole magnesium dihydrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0123391 Lo 400.000 đồng
Ethambutol hydroclorid
Ethambutol hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0105188 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Ethambutol hydroclorid
Ethambutol hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0212188.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 25/10/2022

Ethinylestradiol
Ethinylestradiol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0218164.02 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 24/9/2021

Etoricoxib
Etoricoxib
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121377 Lọ 400.000 đồng
Eucalyptol
Eucalyptol
Chuẩn Đối Chiếu thứ cấp E0222319 ống 400.000 đồng
Eucalyptol
Eucalyptol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0115319.01 Ống 400.000 đồng Xuất nội bộ

Sửa đổi công thức trên COA và nhãn (C10H18O)

Ezetimib
Ezetimibe
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0123390 Lo 400.000 đồng
Famotidin
Famotidine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0214102.02 Lọ 400.000 đồng

Đổi COA từ ngày 24/11/2021

Famotidin
Famotidine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0324102 lọ 400.000 đồng
Favipiravir
Favipiravir
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0122387 Lọ 400.000 đồng
Febuxostat
Febuxostat
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219328.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 12/07/2022

Felodipin
Felodipine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0221222 Lọ 400.000 đồng
Fenofibrat
Fenofibrat
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222295 Lọ 400.000 đồng
Fenofibrat
Fenofibrat
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222295 Lọ 400.000 đồng
Fenofibrat
Fenofibrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0113295.01 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi CoA (ngày 11/03/2020)

Fexofenadin hydroclorid
Fexofenadine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0222301 Lọ 400.000 đồng
Flavoxat hydroclorid
Flavoxate hydrochloride
Chuẩn Arsean I121162 lọ 500.000 đồng
Fluconazol
Fluconazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220246.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu và kết quả tạp trên COA từ ngày 09/10/2023 

Flunarizin dihydroclorid
Flunarizine dihydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120367.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 09/10/2023

Fluocinolon acetonid
Fluocinolon acetonid
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0299049 Ống 400.000 đồng

Thay đổi COA

Furosemid
Furosemide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0103128 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Furosemid
Furosemide
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222128 Lọ 400.000 đồng
Gabapentin
Gabapentin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219197.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 25/11/2022

Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam M0820011.04 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 25/11/2022

Ginsenosid Rb1
Ginsenoside Rb1
DĐVN 0117 C001.01 Lọ 1.000.000 đồng Hết

Hủy lô chuẩn do thay đổi hàm lượng

Ginsenosid Rg1
Ginsenoside Rg1
DĐVN 0117 C002.01 Lọ 1.000.000 đồng
Glibenclamid
Glibenclamide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221129 Lọ 400.000 đồng
Gliclazid
Gliclazide
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319187.02 ống 400.000 đồng

Đổi CoA ngày 24/08/2022

Glimepirid
Glimepiride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0115320.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 24/9/2021

Glipizid
Glipizide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0107207 Lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng (Từ 08/09/2020 đến 21/09/2020)

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 21/9/2023

Glucosamin hydroclorid
Glucosamine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0319202.03 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/09/2022

Glycin
Glycine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221068 Lọ 400.000 đồng
Glycin
Glycine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100068 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mâu COA từ ngày 08/3/2021

Guaifenesin
Guaifenesine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320181.03 Lọ 400.000 đồng

 Cập nhật CoA 06/09/2023

Gừng
Rhizoma Zingiberis
DĐVN CC 0118 075.01 lọ 250.000 đồng Hết
Hà thủ ô đỏ
Radix Fallopiae multiflorae
DĐVN HP0221018 Lọ 250.000 đồng
Haloperidol
Haloperidol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220241.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/03/2022

Hậu phác
Cortex Magnoliae officinalis
DĐVN H0120064.01 Lọ 250.000 đồng
Hesperidin
Hesperidin
DĐVN EC0121006 Lọ 400.000 đồng
Histidin
Histidine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100064 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 15/4/2024

Histidin hydroclorid monohydrat
Histidine hydrochloride monohydrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100065 lọ 400.000 đồng
Hoàng bá
Cortex Phellodendri
DĐVN CV 0116 051.01 gói 280.000 đồng
Hoàng cầm
Radix Scutellariae
DĐVN CV 0116 056.01 gói 280.000 đồng
Hoàng đằng
Caulis et Radix Fibrureae
DĐVN HP0221086 Lọ 250.000 đồng
Hoàng kỳ
Radix Astragali membranacei
DĐVN HP0222032 Lọ 250.000 đồng
Hoàng liên
Rhizoma Coptidis
DĐVN HP0323007 Lọ 250.000 đồng
Hòe (Nụ hoa)
flos Styphnolobii Japonici immaturus
DĐVN HP0224042 Lọ 250.000 đồng
Hòe hoa
Flos Styphnolobii japonici imaturi
DĐVN CV 0116 042.01 gói 280.000 đồng Hết
Holothurin B
Holothurin B
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.03 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Hồng hoa
Flos Carthami tinctorii
DĐVN CV 0116 033.01 gói 280.000 đồng
Hương phụ biển
Rhizoma Cyperi stoloniferi
DĐVN H0220002.02 Lọ 250.000 đồng
Huyền sâm
Radix Scrophulariae sp
DĐVN CV 0116 027.01 gói 280.000 đồng
Huyền sâm
Radix Scrophulariae
DĐVN CV 0116 027.01 gói 280.000 đồng
Hy thiêm
Herba Siegesbeckiae
DĐVN HP0221080 Lọ 250.000 đồng
Hydroclorothiazid
Hydrochlorothiazide
Chuẩn Arsean T218148 Lọ 500.000 đồng
Hydroclorothiazid
Hydrochlorothiazide
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0219308.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 14/11/2022

Hydrocortison acetat
Hydrocortisone acetate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0198038 Ống 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA, sửa chuẩn Quốc gia thành chuẩn DĐVN từ ngày 25/10/2022

Hydroquinon
Hydroquinone
Chuẩn asean M117158 lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Hyoscin butylbromid
Hyoscine butylbromide
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219115.02 lọ 400.000 đồng

cap nhat bieu mau COA tu ngay 20/12/2022

Ibuprofen
Ibuprofen
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0320130.03 Lọ 400.000 đồng Hết
Ibuprofen
Ibuprofen
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0423130 Lọ 400.000 đồng
Ích mẫu
Herba Leonuri japonici
DĐVN H0320004.02 Lọ 250.000 đồng Hết
Ích mẫu
Herba Leonuri japonici
DĐVN HP0423004 Lọ 250.000 đồng
Indapamid
Indapamide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0108244 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Indapamid
Indapamide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321244 Lọ 400.000 đồng
Indomethacin
Indomethacin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0203094 Lọ 400.000 đồng
Indomethacin
Indomethacin
Chuẩn Arsean T321025 lọ 500.000 đồng
Irbesartan
Irbesartan
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0320223.03 lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 04/5/2023

Isoniazid
Isoniazide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0316054.02 lọ 400.000 đồng

Đổi CoA từ ngày 24/08/2022

Isorhamnetin
Isorhamnetine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp E0119354.01 lọ 600.000 đồng
Kaempferol
Kaempferol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0119353.01 lọ 600.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA ngày 25.10.2021

Kali dicromat
Potassium dichromate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp HC.0107236 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Kali dicromat 0,1N
Potassium dicromate
Ống chuẩn độ CĐ.010708 Ống 200.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/3/2023

Kali iodat 0,1N
Potassium iodate 0.1N
Ống chuẩn độ V022010.01 Ống 200.000 đồng
Kali permanganat 0,1N
Potassium permanganate 0,1N
Ống chuẩn độ CĐ.010911 Ống 200.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/3/2023

Kali thiocyanat
Potassium thiocyanate
Ống chuẩn độ CĐ.081016.02 Ống 200.000 đồng
Kali thiocyanat 0,1N
Potassium thiocyanate 0.1N
Ống chuẩn độ CĐ.071016.02 Ống 200.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày16/3/2023

Ké đầu ngựa
Fructus Xanthii stumarii
DĐVN CV 0117 073.01 gói 280.000 đồng Hết
Ké đầu ngựa/Thương nhỉ tử
Fructus Xanthii strumarii
DĐVN HP0223073 Lọ 250.000 đồng
Kê huyết đằng
Caulis Spatholobi suberecti
DĐVN CV 0118 041.02 lọ 250.000 đồng
Ketoconazol
Ketoconazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0219053.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 28/04/2022

Ketoprofen
Ketoprofen
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0105178 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA, sửa chuẩn Quốc gia thành Chuẩn DĐVN từ ngày 24/10/2022

Khiếm thực
Semen Euryales
DĐVN CV 0116 059.01 gói 280.000 đồng
Khổ hạnh nhân
Semen Armeniacae amarum
DĐVN CV 0116 045.01 gói 280.000 đồng
Khổ sâm
Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis
DĐVN CC 0116 061.01 gói 280.000 đồng
Khôi ( lá)
Folium Ardisiae
DĐVN HP0223130 Lọ 250.000 đồng
Khương hoạt
Rhizoma et Radix Notopterygii
DĐVN HP0324034 Lọ 250.000 đồng
Khương hoạt
Rhizoma et Radix Notopterygii
DĐVN CV 0118 034.02 lọ 250.000 đồng Hết
Kim ngân hoa
Flos Lonicerae
DĐVN HP0224030 Lọ 250.000 đồng
Kim ngân cuộng
Caulis cum folium Lonicerae
DĐVN H0120098.01 Lọ 250.000 đồng
Kim tiền thảo
Herba Desmodii styracifulii
DĐVN HP0324084 Lọ 250.000 đồng
L- Arginin hydroclorid
L- Arginine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0324075 lọ 400.000 đồng
L- Leucin
L- Leucin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0223080 Lo 400.000 đồng
L-Isoleucin
L-Isoleucine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220076.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 10/04/2023

L-Leucin
L-Leucine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100080 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Cập nhật biểu mâu COA từ ngày 08/3/2021

L-Lysin acetat
L-Lysine acetate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100079 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 15/4/2024

L-Methionin
L-Methionine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221067 Lọ 400.000 đồng
L-Ornithin L-Aspartat
L-Ornithine L-Aspartate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220338.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 13/03/2023

L-Phenylalanin
L-Phenylalanine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100070 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi biểu mẫu COA

L-Prolin
L-Proline
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100083 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 19/4/2024

L-Serin
L-Serine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100091 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 21/5/2024

L-Threonin
L-Threonine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100074 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
L-Tryptophan
L-Tryptophan
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0215060.01 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 25/10/2022

L-Tryptophan
L-Tryptophan
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0323060 Lọ 400.000 đồng
L-Valin
L-Valine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100069 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mâu COA từ ngày 15/04/2024

Lá Hen
Folium Calotropis
DĐVN HP0223129 Lọ 250.000 đồng
Lá sen
Folium Nelumbinis Nuciferae
DĐVN H0119063.02 lọ 250.000 đồng
Lạc tiên
Herba Passiflorae foetidae
DĐVN H0119070.02 lọ 250.000 đồng
Lamivudin
Lamivudine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0312146.03 lọ 400.000 đồng Hết

Đổi biểu mẫu CoA, thay đổi thông tin tạp chất liên quan (26.10.2021)

Lansoprazol
Lansoprazole
Chuẩn Asean V118159 Lọ 500.000 đồng
Lansoprazol
Lansoprazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0218203.02 lọ 400.000 đồng

Đổi Coa từ ngày 14/01/2022

Levetiracetam
Levetiracetam
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121379 Lọ 400.000 đồng
Levocetirizin dihydroclorid
Levocetirizine dihydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0120370.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 29/12/2023

Levofloxacin
Levofloxacin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321294 Lọ 400.000 đồng
Levonorgestrel
Levonorgestrel
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321214 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 15/04/2024

Levothyroxin natri
Levothyroxin sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0114312.01 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Lidocain hydroclorid
Lidocaine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221123 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 21/5/2024

Liên kiều
Fructus Forsythiae suspensae
DĐVN HP0121104 Lọ 250.000 đồng
Linagliptin
Linagliptin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0123395 Lọ 400.000 đồng
Linarin
Linarin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.05 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Lincomycin hydroclorid
Lincomycine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0523013 Lọ 400.000 đồng
Lincomycin hydroclorid
Lincomycin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0417013.03 lọ 400.000 đồng Hết
Lisinopril
Lisinopril
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0118343.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 09/8/2023

Long đởm
Radix et Rhizoma Gentianae
DĐVN HP0122115 Lọ 250.000 đồng
Loperamid hydroclorid
Loperamide hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320134.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 21/9/2023

Loratadin
Loratadine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0322242 Lọ 400.000 đồng
Loratadin
Loratadine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0218242.02 Lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu CoA (Ngày 25.10.2021)

Losartan kali
Losartan potassium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221340 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 13/4/2023

Loxoprofen natri hydrat
Loxoprofen sodium hydrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0119351.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 11/12/2023

Lumefantrin
Lumefantrine
Chuẩn ASEAN V113154 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Lumefantrin
Lumefantrine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0417276.03 lọ 400.000 đồng

Thay biểu mẫu COA từ ngày 14/9/2020

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 21/12/2023

Lumefantrin
Lumefantrine
Chuẩn Arsean I223154 Lọ 500.000 đồng
Lysin hydroclorid
Lysine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0320078.03 lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 13/05/2024

Ma hoàng
Herba Ephedrae
DĐVN CV 0116 060.01 gói 280.000 đồng
Mã tiền
Semen Strychni
DĐVN CV 0116 047.01 gói 280.000 đồng
Mã tiền
Semen Strychni
DĐVN CV 0216 047.01 gói 280.000 đồng
Mạch môn
Radix Ophiopogonis japonici
DĐVN H0220087.02 Lọ 250.000 đồng
Mạch nha
Fructus Hordei germinatus
DĐVN CV 0115 022.01 gói 280.000 đồng
Magie clorid 0,05M
Magnesium chloride 0.05M
Ống chuẩn độ 160904 Ống 200.000 đồng Xuất nội bộ

Dừng sử dụng từ 20/07/2022

Maloapelta B
Malloapelta B
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.06 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Mangiferin
Mangiferin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0111280.01 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Tạm dừng sử dụng từ 05/10/2020 đến  ngày 12/11/2020

Đổi COA ngày 13/11/2020

 

Mẫu đơn bì
Cortex Radicis Paeoniae suffruticosae
DĐVN HP0321001 Lọ 250.000 đồng
Mebendazol
Mebendazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0314103.02 lọ 400.000 đồng Hết

Đổi CoA (ngày 14/02/2020)

Đổi CoA (ngày 04/05/2023)

 

Mefloquin hydroclorid
Mefloquine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0211045.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật CoA ngày 19/06/2023

Meloxicam
Meloxicam
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0318243.02 lọ 400.000 đồng Hết

Đổi COA từ ngày 24/9/2021

Meloxicam
Meloxicam
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0423243 Lọ 400.000 đồng
Meloxicam tạp B
2- Amino-5-methylthiazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0117339.01 600.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 25/10/2022

Menthol
Menthol
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221325 Lọ 400.000 đồng
Metformin hydroclorid
Metformin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0320208.03 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 21/9/2023

Methadon hydroclorid
Methadone hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0111287.01(12.11) Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Methimazol
Methimazole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0114304.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu CoA (ngày 25.10.2021)

Methyl salicylat
Methyl salicylate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219324.02 ống 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ 25/11/2022

Methyl salicylat
Methylsalicylate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0322324 Ống 400.000 đồng
Methylparaben
Methylparaben
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0523108 Lọ 400.000 đồng
Methylparaben
Methylparaben
Chuẩn Arsean T224126 lọ 500.000 đồng
Methylparaben
Methylparaben
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0419108.04 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 05/04/2022

Methylparaben MP
Methylparben Melting Point
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp Ca0217211 Lọ 400.000 đồng
Methylparaben MP
Methylparben MP
Chuẩn đối chiếu thứ cấp HC.0217211.02 lọ 400.000 đồng Hết
Methylprednisolon
Methylprednisolone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0323177 Lọ 400.000 đồng
Methylprednisolon
Methylprednisolone
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0219177.02 lọ 400.000 đồng Hết
Metoprolol tartrat
Metoprolol tartrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0215228.01 lọ 400.000 đồng Hết

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 28/05/2021

Metronidazol
Metronidazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0519051.05 Lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA 12/07/2022

Metronidazol
Metronidazol
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0623051 Lọ 400.000 đồng
Mifepriston
Mifepristone
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0318256.03 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu CoA (30/12/2021)

Mộc hương
Radix Saussureae lappae
DĐVN CV 0118 005.02 lọ 250.000 đồng Hết
Molnupiravir
Molnupiravir
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0122386 Lọ 400.000 đồng
Montelukast natri
Montelukast sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0121371 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 21/5/2024

Moxifloxacin hydroclorid
Moxifloxacin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0118346.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật CoA (ngày 27/12/2021)

Myricetin
Myricetin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.07 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Naphazolin nitrat
Naphazoline nitrate
Chất Chuẩn C0224153 lọ 400.000 đồng
Naphazolin nitrat
Naphazoline nitrat
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0104153 Lọ 400.000 đồng Hết

Thay đổi COA từ ngày 06/05/2022

Natri benzoat
Sodium benzoate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0322314 Lọ 400.000 đồng
Natri benzoat
Sodium benzoate
Chuẩn ASEAN M120161 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ

Dừng sử dụng 15/12/2023

Hủy lô từ 09/05/2024

Natri carbonat 0,1N
Sodium carbonate 0.1N
Ống chuẩn độ 100804 Ống 200.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/3/2023

Natri nitrit 0.1M
Sodium nitrite 0.1M
Ống chuẩn độ V032017.03 Ống 200.000 đồng
Natri thiosulfat 0,1N
Sodium thiosulfate 0.1N
Ống chuẩn độ V042121 Ống 200.000 đồng
Neomycin sulfat
Neomycin sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam M0624015 lọ 400.000 đồng
Neomycin sulfat
Neomycin sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0518015.03 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Nevirapin khan
Nevirapine anhydrous
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0109263 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Nevirapin khan
Nevirapine anhydrous
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0213263.02 Lọ 400.000 đồng

Ngừng sử dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 08/10/2021

Bắt đầu sử dụng từ ngày 09/10/2021, cập nhật biểu mẫu CoA

Nghệ
Rhizoma Curcumae longae
DĐVN CC 0118 090.01 lọ 250.000 đồng
Ngô thù du
Fructus Evodiae rutaecarpae
DĐVN H0119097.01 gói 280.000 đồng
Ngũ vị tử
Fructus Schisandrae chinensis
DĐVN HP0121113 Lọ 250.000 đồng
Ngưu tất
Radix Achyranthis bidentatae
DĐVN HP0323074 Lọ 250.000 đồng
Ngưu tất
Radix Achyranthis bidentatae
DĐVN CV 0118 074.02 gói 280.000 đồng Hết
Nhân sâm
Rhizoma et Radix Ginseng
DĐVN H0120101.01 Lọ 250.000 đồng
Nhân trần
Herba Adenosmatis caerulei
DĐVN HP0121102 Lọ 250.000 đồng
Nhục thung dung
Herba Cistanches
DĐVN HP0121103 Lọ 250.000 đồng
Nicotinamid
Nicotinamide (vitamin B3, Niacinamid)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0622028 Lọ 400.000 đồng
Nicotinamid (vitamin B3, Niacinamid)
Nicotinamide (Niacinamide, vitamin B3)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0519028.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Nifedipin
Nifedipine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0423200 Lọ 400.000 đồng
Nifedipin
Nifedipine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319200.03 lọ 400.000 đồng Hết
Nimodipin
Nimodipine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0113293.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 05/04/2022

Notoginsenosid R1
Notoginsenoside R1
DĐVN 0118 C003.01 Lọ 1.500.000 đồng Hết

Hủy lô chuẩn do thay đổi hàm lượng

Ofloxacin
Ofloxacin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0417087.03 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Ofloxacin
Ofloxacin
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0522087 Lọ 400.000 đồng
Olanzapin
Olanzapine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0123392 Lọ 400.000 đồng
Omeprazol
Omeprazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0724199 lọ 400.000 đồng
Omeprazol
Omeprazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0621199 Lọ 400.000 đồng
Ondansetron hydroclorid
Ondansetron hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0215311.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 11/03/2020)

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 13/4/2023

Oseltamivir phosphat
Oseltamivir phosphate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0206193 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 01/8/2023

Ouabain
Ouabain
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0297010 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Oxytetracyclin dihydrat
Oxytetracycline dihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0208020 Ống 400.000 đồng Xuất nội bộ
Paeoniflorin
Paeoniflorine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp E0122384 Lọ 800.000 đồng
Palmatin clorid
Palmatine Chloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221313 Lọ 400.000 đồng
Palmatin clorid
Palmatine chloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0115313.01 lọ 400.000 đồng Hết

Đổi CoA (ngày 12/05/2020)

Pantoprazol Natri
Pantoprazole sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0114306.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu CoA (27/12/2021)

Pantoprazol natri
Pantoprazole sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0223306 Lọ 400.000 đồng
Papaverin hydroclorid
Papaverine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102151 lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 12/04/2022

Paracetamol
Acetaminophen
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0924019 lọ 400.000 đồng
Paracetamol/Acetaminophen (Mới)
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0823019 Lo 400.000 đồng
Penicilin V Kali
Penicilin V Potassium
Chuẩn Dược điển Việt Nam C1022005 lọ 400.000 đồng
Penicillin V.K
Penicillin V Potassium (phenoxymethylpenicillin potassium)
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0917005.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Perindopril tert-butylamin
Perindopril tert-butylamine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0418253.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu CoA (30/12/2021)

Phenobarbital
Phenobarbital
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0214189.01 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi biểu mẫu CoA (27/12/2021)

Phenylalanin
Phenylalanine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222070 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 13/05/2024

Phenylephrin hydroclorid
Phenylephrine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0120369.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/11/2023

Phòng phong
Radix Saposhnikoviae divaricatae
DĐVN HP0221029 Lọ 250.000 đồng
Phục linh (Bạch linh)
Poria
DĐVN HP0322015 Lọ 250.000 đồng
Phyllanthin
Phyllanthine
Chuẩn Đối Chiếu thứ cấp E0122389 Lọ 600.000 đồng
Pinoresinol diglucosid
Pinoresinol diglucoside
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp E0124399 lọ 600.000 đồng
Piracetam
Piracetam
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0423291 Lọ 400.000 đồng
Piracetam
Piracetam
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0320291.03 Lọ 400.000 đồng Hết
Piroxicam
Piroxicam
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222132 Lọ 400.000 đồng
Piroxicam
Piroxicam
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102132 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Praziquantel
Praziquantel
Chuẩn ASEAN I 216072 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Praziquantel
Praziquantel
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0215166.01 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Prednisolon
Prednisolone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0323024 Lọ 400.000 đồng
Prednisolon
Prednisolone
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0218024.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 09/10/2021

Prednisolon
Prednisolone
Chuẩn ASEAN M 206011 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Prednison
Prednisone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320235.03 Lọ 400.000 đồng Hết
Prednison
Prednisone
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0423235 Lọ 400.000 đồng
Primaquin phosphat
Primaquine phosphate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0213279.02 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA ngày 6/4/2022

Primaquin phosphat
Primaquine phosphate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0111279.01 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Propylparaben
Propylparaben
Chuẩn Arsean M217127 lọ 500.000 đồng
Propylparaben
Propylparaben
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0319138.03 Lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 16/09/2022

Propylparaben
Propylparaben
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0423138 Lọ 400.000 đồng
Propylparaben MP
Propylparaben Melting point
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp Ca0217212 Lọ 400.000 đồng
Pyrazinamid
Pyrazinamide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0319154.03 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 25/10/2022

Pyridoxin hydrochlorid
Pyridoxine hydrochloride
Chuẩn ASEAN M214096 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Pyridoxin hydroclorid
Pyridoxine hydrochloride
Chuẩn Đối Chiếu thứ cấp C0722027 Lọ 400.000 đồng
Pyridoxin hydroclorid
Pyridoxine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0620027.04 lọ 400.000 đồng Hết
Pyrimethamin
Pyrimethamine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0111278.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 21/9/2023

Quế nhục
Cortex Cinnamomi
DĐVN CV 0116 043.01 gói 280.000 đồng
Quế nhục
Cortex Cinnamomi
DĐVN CV 0216 043.01 gói 280.000 đồng
Quercetin
Quercetin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp E0319322.03 lọ 600.000 đồng Hết
Quercetin
Quercetin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp EC0423322 Lọ 400.000 đồng
Quinin hydroclorid
Quinine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0112290.01 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 12/10/2021

Từ ngày 16/11/2021 đổi COA, tiếp tục sử dụng

Rabeprazol natri
Rabeprazole sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0120366.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 09/10/2023

Ranitidin hydroclorid
Ranitidine hydrochloride
Chuẩn Đối Chiếu thứ cấp C0224089 Lọ 400.000 đồng
Rau đắng đất
Herba Glini oppositifolii
DĐVN H0120099.01 Lọ 250.000 đồng
Riboflavin
Riboflavin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0420023.03 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 10/04/2023

Riboflavin natri phosphat
Riboflavin sodium phosphate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219267.02 lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 16/07/2021

Riboflavin natri phosphat
Riboflavin sodium phosphate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0324267 lọ 400.000 đồng
Rifampicin
Rifampicin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0621018 Lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 01/01/2024

Sử dụng lại từ 27/02/2024

Rosuvastatin calci
Rosuvastatin calcium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120368.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 20/11/2023

Rotundin
Rotundine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0524141 lọ 400.000 đồng
Rotundin
Rotundine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0420141.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 10/04/2023

Roxithromycin
Roxithromycine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0222238 lọ 400.000 đồng
Roxithromycin
Roxithromyicn
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0108238 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Sa nhân
Fructus Amomi villosum
DĐVN HP0121105 Lọ 250.000 đồng
Sài đất
Herba Wedeliae
DĐVN HP0223067 Lọ 250.000 đồng
Sài hồ
Radix Bupleuri chinensis
DĐVN HP0121109 Lọ 250.000 đồng
Salbutamol sulfat
Salbutamol sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0101119 Ống 400.000 đồng Xuất nội bộ
Sildenafil citrat
Sildenafil citrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0419265.04 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 28/04/2022

Silybin
Silybin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0116334.01 lọ 600.000 đồng Xuất nội bộ
Silybin
Silybin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0222334 Lọ 600.000 đồng
Simvastatin
Simvastatin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0210182.02 Lọ 400.000 đồng

Đổi COA ngày 08/09/2020

Simvastatin
Simvastatin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0323182 Lọ 400.000 đồng
Sitagliptin phosphat
Sitagliptin phosphate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0120359.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 31/7/2023

Sơn thù
Fructus Corni officinalis
DĐVN H0219072.02 Lọ 250.000 đồng
Sơn thù
Fructus Corni officinalis
DĐVN H0119072.02 lọ 250.000 đồng
Sơn tra
Fructus Mali
DĐVN HP0121114 Lọ 250.000 đồng
Sorbitol
Sorbitol
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0124400 lọ 400.000 đồng
Spiramycin
Spiramycin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp M0619048.03 Lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 24/09/2021

Spironolacton
Spironolactone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0123372 Lọ 400.000 đồng
Stavudin
Stavudine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0212259.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật CoA (ngày 27/12/2021)

Stavudin
Stavudine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0109259 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Streptomycin sulfat
Streptomycine sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0323003 Lọ 400.000 đồng
Sucrose
Sucrose
Chuẩn Hiệu chuẩn thiết bị Ca0521220 Lọ 400.000 đồng
Sulbactam
Sulbactam
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0118348.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu CoA (30/12/2021)

Sulfadoxin
Sulfadoxine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0103158 Lọ 400.000 đồng

Đổi CoA (ngày 12/05/2020)

Tạm dừng sử dụng từ 11/04/2023 đến 06/7/2023

Từ ngày 07/7/2023 sử dụng bình thường. Cập nhật COA

Sulfamethoxazol
Sulfamethoxazole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0421110 Lọ 400.000 đồng
Sulfamethoxazol
Sulfamethoxazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0317110.02 lọ 400.000 đồng Hết
Sulpirid
Sulpiride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0218285.02 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu CoA (ngày 25.10.2021)

Sultamicilin tosilat dihydrat
Sultamicillin tosilate dihydrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220172.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 25/07/2023

Tadalafil
Tadalafil
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0322264 Lọ 400.000 đồng
Tadalafil
Tadalafil
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0215264.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Tam thất
Radix Panasis notoginseng
DĐVN CV 0116 025.01 gói 280.000 đồng
Tần giao
Radix Gentianae
DĐVN CV 0116 058.01 gói 280.000 đồng Hết
Tần giao (Loài G. stramineae)
DĐVN HP0222058 Lọ 250.000 đồng
Tần giao (Loài G.macrophyllae)
DĐVN HP0322058 Lọ 250.000 đồng
Tang bạch bi
Cortex Mori albae radicis
DĐVN HP0221088 Lọ 250.000 đồng
Tang ký sinh
Herba Loranthi paracitici
DĐVN HP0324057 Lọ 250.000 đồng
Tang ký sinh
Herba Loranthi parasitici
DĐVN CC 0118 057.02 gói 280.000 đồng Hết
Tanshinon IIA
Tanshinon IIA
DĐVN EC0122008 Lọ 1.500.000 đồng
Tanshinon IIA
Tanshinon IIA
DĐVN EC0122008 Lọ 1.500.000 đồng
Táo nhân
Semen Ziziphi Spinosae
DĐVN CV 0116 052.01 gói 280.000 đồng Hết
Tạp A của Cloramphenicol
Cloramphenicol impurity A
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121381 Lọ 400.000 đồng
Tạp A của Metronidazol
2-methyl-4-nitroimidazole (metronidazole impurity A)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0117342.01 lọ 600.000 đồng

Tạp A của Metronidazol theo BP; tạp A của Tinidazol theo USP

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 10/11/2022

Tazobactam natri
Tazobactam sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0111284.01(08.11) lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Tế tân
Radix et Rhizoma Asari
DĐVN CV 0116 040.01 gói 280.000 đồng
Telmisartan
Telmisartan
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0219329.02 lọ 400.000 đồng

cap nhat bieu mau COA tu 20/12/2022

Tenofovir disoproxil fumarat
Tenofovir disoproxil fumarate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321257 Lọ 400.000 đồng
Tenoxicam
Tenoxicam
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120365.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 09/10/2023

Terbutalin sulphat
Terbutaline sulfate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS. 0109227 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 25/07/2023

Terpin hydrat
Terpine hydrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0322058 Lọ 400.000 đồng
Terpin hydrat
Terpin hydrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0217058.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Cập nhật COA ngày 30/8/2020

Tetracyclin hydroclorid
Tetracycline hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0518002.03 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu CoA (27/12/2021)

Thạch xương bồ
Rhizoma Acori graminei
DĐVN H0119093.01 lọ 250.000 đồng
Thăng ma
Rhizoma Cimicifugae
DĐVN CV 0116 011.01 gói 280.000 đồng
Thảo quyết minh
Semen Sennae torae
DĐVN CV 0117 068.01 gói 280.000 đồng
Theophylin
Theophylline
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0101105 Ống 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 05/07/2021

Thiamin hydroclorid
Thiamine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0523026 Lọ 400.000 đồng
Thiamin hydroclorid
Thiamine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0418026.03 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 09/10/2021

Thiamin nitrat
Thiamine nitrate
Chuẩn Đối Chiếu thứ cấp C0622039 Lọ 400.000 đồng
Thiamin nitrat
Thiamine nitrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0519039.04 lọ 400.000 đồng Hết

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 07/04/2022

Thiên ma
Rhizoma Gastrodiae elatae
DĐVN CV 0116 010.01 gói 280.000 đồng
Thiên môn đông
Radix Asparagi cochinchinensis
DĐVN HP0121111 Lọ 250.000 đồng
Thiên niên kiện
Rhizoma Homalomenae occultae
DĐVN H0119095.01 lọ 250.000 đồng
Thổ bối mẫu
Rhizoma Bolbostemmatis
DĐVN HP0124141 Lọ 250.000 đồng
Thổ phục linh
Rhizoma Smilacis glabrae
DĐVN CV 0116 035.01 gói 280.000 đồng Hết
Thỏ ty tử
Semen Cuscutae
DĐVN CV 0116 031.01 gói 280.000 đồng
Threonin
Threonine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221074 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật COA từ ngày 13/5/2024

Thục địa
Radix Rehmanniae glutinosae praeparata
DĐVN HP0221077 Lọ 250.000 đồng
Thương truật
Rhizoma Atractylodis
DĐVN CV 0116 036.01 gói 280.000 đồng
Thủy xương bồ
Rhizoma Acori calami
DĐVN H0119094.01 lọ 250.000 đồng
Tinidazol
Tinidazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120363.01 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 09/10/2023

Tobramycin
Tobramycin
Chuẩn Đối Chiếu thứ cấp C0422176 Lọ 400.000 đồng
Tobramycin
Tobramycin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0315176.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Trạch tả
Rhizoma Alismatis
DĐVN HP0221021 Lọ 250.000 đồng
Trần bì
Pericarpium Citri reticulatae perenne
DĐVN H0119039.02 lọ 250.000 đồng
Tri mẫu
Rhizoma Anemarrhenae
DĐVN HP0121110 Lọ 250.000 đồng
Triamcinolon acetonid
Triamcinolone acetonide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0116086.01 Lọ 400.000 đồng Hết

Đổi CoA từ 23/08/2022

Triamcinolon acetonid
Triamcinolone acetonide
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0223086 Lo 400.000 đồng
Triết bối mẫu
Fritillariae thunbergii bulbus
DĐVN HP0124142 Lọ 250.000 đồng
Trilon B
Trilon B
Ống chuẩn độ V062007.03 Ống 200.000 đồng Hết
Trimethoprim
Trimethoprime
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0418109.03 lọ 400.000 đồng
Trimethoprim
Trimethoprim
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0522109 Lọ 400.000 đồng
Trinh nữ hoàng cung
Folium Crini latifolii
DĐVN CV 0116 054.01 gói 280.000 đồng
Tris(hydroxymethyl) aminomethan
Tris(hydroxymethyl) aminomethane
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp HC.0218209.02 Lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 11/06/2021

Tử uyển
Radix et Rhizoma Asteris tatarici
DĐVN H0119096.01 lọ 250.000 đồng
Tục đoạn
Radix Dipsaci
DĐVN H0220085.02 Lọ 250.000 đồng
Uy linh tiên
Radix et rhizoma Clematidis
DĐVN CV 0116 009.01 gói 280.000 đồng
Valsartan
Valsartan
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0218335.02 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 28/05/2021

Thay đổi COA và bắt đầu sử dụng từ ngày 11/06/2021

Venlafaxin hydroclorid
venlafaxine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220229.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 21/9/2023

Viễn chí
Radix Polygalae
DĐVN CV 0116 048.01 gói 280.000 đồng
Vildagliptin
Vildagliptin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0124396 lọ 400.000 đồng
Vinpocetin
Vinpocetine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319239.03 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày 01/6/2022

Vitamin A palmitat
Vitamin A palmitate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0519185.03 ống 400.000 đồng

Dừng sử dụng từ 20/09/2021- 08/10/2021

Bắt đầu sử dụng từ ngày 09/10/2021, Đổi CoA

Xích thược
Radix Paeoniae
DĐVN CV 0118 089.01 lọ 250.000 đồng
Xuyên khung
Rhizoma Ligustici wallichii
DĐVN HP0221028 Lọ 250.000 đồng
Xuyên tâm liên
Herba Andrographii
DĐVN HP0123116 Lọ 250.000 đồng
Xylometazolin hydroclorid
Xylometazoline hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0219292.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ ngày30/12/2021

Ý dĩ
Semen Coicis
DĐVN HP0221066 Lọ 250.000 đồng
Zidovudin
Zidovudine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0210143.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA 12/4/2022