Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên Việt Nam / Tên quốc tế Loại chuẩn Số kiểm soát Đơn vị tính Đơn giá Tình trạng Chú ý
4-Aminophenol
4-Aminophenol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319052.03 lọ 400.000 đồng
5 - Fluorouracil
Fluorouracil
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0106198 Lọ 400.000 đồng
Aceclofenac
Aceclofenac
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121373 Lọ 400.000 đồng
Acetylcystein
Acetylcysteine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0219260.02 lọ 400.000 đồng
Acetylcystein
Acetylcysteine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0109260 lọ 400.000 đồng Hết
Acid ascorbic
Ascorbic acid
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0421031 Lọ 400.000 đồng
Acid ascorbic
Ascorbic acid
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0316031.03 lọ 400.000 đồng Hết
Acid aspartic
Aspartic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100081 lọ 400.000 đồng Hết
Acid aspartic
Aspartic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219081.02 lọ 400.000 đồng
Acid chlorogenic
Chlorogenic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp E0119356.01 lọ 600.000 đồng
Acid folic
Folic acid
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0321044 Lọ 400.000 đồng
Acid folic
Folic acid
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0212044.02 lọ 400.000 đồng Hết
Acid glutamic
Glutamic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100073 lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA

Acid hydrocloric 0,1N
Acid hydrochloric 0,1N
Ống chuẩn độ CĐ.061601 Ống 150.000 đồng Hết
Acid hydrocloric 0,1N
Hydrochloric acid 0,1N
Ống chuẩn độ V072001.03 Ống 200.000 đồng
Acid mefenamic
Mefenamic acid
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102155 lọ 400.000 đồng
Acid Nalidixic
Nalidixic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0121375 Lọ 400.000 đồng
Acid salicylic
Salicylic acid
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0118281.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 28/05/2021

Acid Salvianolic B
Acid Salvianolic B
DĐVN EC0121005 Lọ 1.200.000 đồng
Acid sulfuric 0,1N
Acid sulfuric 0.1N
Ống chuẩn độ 200301 Ống 150.000 đồng Hết
Acid tranexamic
Tranexamic aicd
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221196 Lọ 400.000 đồng
Actiso
Folium Cynarae scolymi
DĐVN CC 0116 053.01 gói 280.000 đồng Hết
Acyclovir
Acyclovir
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219137.02 lọ 400.000 đồng
Alanin
Alanine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100071 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 08/02/2021-07/03/2021

Từ 08/3/2021 Thay đổi COA do thay đổi hàm lượng

Albendazol
Albendazole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0419169.04 lọ 400.000 đồng
Albendazol
Albendazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0316169.03 Lọ 400.000 đồng Hết
Alendronat natri
Alendronate sodium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0218323.02 Lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu CoA (ngày 25.10.2021)

Allopurinol
Allopurinol
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0117336.01 Lọ 400.000 đồng Hết
Alopurinol
Allopurinol
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0221336 Lọ 400.000 đồng
Ambroxol hydroclorid
Ambroxol hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120364.01 Lọ 400.000 đồng
Amikacin sulfat
Amikacin sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0212204.02 Lọ 400.000 đồng
Amlodipin besilat
Amlodipine besilate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0521213 Lọ 400.000 đồng
Amlodipin besilat
Amlodipine besilate
Chuẩn ASEAN T117157 Lọ 500.000 đồng Hết
Amlodipin besilat
Amlodipine besylate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0418213.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Amodiaquin hydroclorid
Amodiaquine hydrochloride
Chuẩn ASEAN V114155 Lọ 500.000 đồng
Amodiaquin hydroclorid
Amodiaquine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0210269.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA (25/02/2020)

Amoxicilin trihydrat
Amoxicillin trihydrate
Chuẩn ASEAN T421014 Lọ 500.000 đồng
Amoxycilin trihydrat
Amoxycillin trihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam C1219017.05 lọ 400.000 đồng
Amoxycilin trihydrat
Amoxycillin trihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 1117017.04 lọ 400.000 đồng Hết
Ampicilin trihydrat
Ampicillin trihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 1718006.02 Lọ 400.000 đồng
Anastrozol
Anastrozole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0113297.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 11/11/2020)

Arginin
Arginine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0218077.02 lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 11/06/2021

Arginin hydroclorid
Arginine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0217075.02 lọ 400.000 đồng
Artemether
Artemether
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0315184.03 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 24/09/2021

Artenimol
Artenimol
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0414136.01 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Chuẩn định tính

Artesunat
Artesunate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0421012 Lọ 400.000 đồng
Artesunat
Artesunate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0313012.04 lọ 400.000 đồng Hết
Aspirin
Aspirin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121378 Lọ 400.000 đồng
Atenolol
Atenolol
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102093 lọ 400.000 đồng
Atenolol
Atenolol
Chuẩn ASEAN M213108 Lọ 500.000 đồng
Atorvastatin calci
Atorvastatin calcium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0320225.02 lọ 400.000 đồng
Azithromycin
Azithromycin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0318183.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Ba kích
Radix Morindae officinalis
DĐVN H0219055.02 lọ 250.000 đồng
Ba kích
Radix Morindae officinalis
DĐVN H0119055.02 lọ 250.000 đồng
Bạc nitrat 0,1N
Silver nitrate 0.1N
Ống chuẩn độ CĐ.031606.03 Ống 1.000.000 đồng Xuất nội bộ
Bách bộ
Radix Stemonae tuberosae
DĐVN CV 0117 078.01 gói 280.000 đồng Hết
Bạch chỉ
Radix Angelicae dahuricae
DĐVN HP0221083 Lọ 250.000 đồng
Bạch hoa xà thiệt thảo
Herba Hedyotis diffusae
DĐVN CV 0218 092.01 gói 280.000 đồng
Bạch thược
Radix Paeoniae lactiflorae
DĐVN H0220071.02 Lọ 250.000 đồng
Bạch truật
Rhizoma Atractylodis macrocephalae
DĐVN CV 0116 038.01 gói 280.000 đồng Hết
Baicalin
Baicalin
DĐVN 0118 C004.01 lọ 800.000 đồng
Bán hạ
Rhizoma Pinelliae
DĐVN CV 0116 050.01 gói 280.000 đồng
Benzalkonium clorid
Benzalkonium chloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220327.02 lọ 400.000 đồng
Berberin clorid
Berberine chloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0420168.04 lọ 400.000 đồng
Berberin clorid
Berberine chloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0317168.03 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Betamethason
Betamethasone
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0214124.01 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Betamethason dipropionat
Betamethasone dipropionate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0107216 Lọ 400.000 đồng Hết

Đổi COA mới từ ngày 14/9/2020

Betamethason valerat
Betamethasone valerate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0103125 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Bìm bìm (Bạch sửu)
Semen Pharbitidis
DĐVN H0220100.01 Lọ 250.000 đồng
Bìm bìm (Hắc sửu)
Semen Pharbitidis
DĐVN H0120100.01 Lọ 250.000 đồng
Bình vôi
Tuber Stephaniae
DĐVN CV 0115 012.01 gói 280.000 đồng
Bisacodyl
Bisacodyl
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102147 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 14/02/2020)

Bồ công anh
Herba Lactucae indicae
DĐVN CV 0116 037.01 gói 280.000 đồng
Bổ cốt chỉ
Fructus Psoraleae corylifoliae
DĐVN HP0121107 Lọ 250.000 đồng
Bromhexin hydrochlorid
Bromhexine hydrochloride
Chuẩn ASEAN T110150b Lọ 500.000 đồng
Bromhexin hydroclorid
Bromhexine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0217273.02 lọ 400.000 đồng
Cafein
Caffeine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0521099 Lọ 400.000 đồng
cafein khan
caffeine anhydrous
chuẩn đối chiếu thứ cấp 0418099.04 lọ 400.000 đồng Hết
cafein MP
Caffeine melting point
chuẩn đối chiếu thứ cấp HC.0217210.02 lọ 400.000 đồng Hết
cafein MP
Caffeine melting point
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp Ca0217210 Lọ 400.000 đồng
Calci pantothenat
Calcium Pantothenate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0209088 Lọ 400.000 đồng Hết
Calci pantothenat
Calcium pantothenate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321088 Lọ 400.000 đồng
Cam thảo
Radix et Rhizoma Glycyrrhizae
DĐVN H0220023.02 Lọ 250.000 đồng
Camphor
camphor
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220326.02 lọ 400.000 đồng
Cao khô lá bạch quả
Extractum Folii Ginkgo siccus
DĐVN CV 0116 044.01 lọ 500.000 đồng
Cao Milk thistle
Extractum Silybi mariani siccus
DĐVN E0120002.01 Lọ 500.000 đồng
Capecitabin
Capecitabine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0113296.01 Lọ 400.000 đồng
Captopril
Captopril
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0119352.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu từ ngày 28/05/2021

Carbamazepin
Carbamazepine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0115318.01 Lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu từ ngày 05/07/2021

Carvedilol
Carvedilol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0121374 Lọ 400.000 đồng
Cát cánh
Radix Platycodi grandiflori
DĐVN CV 0116 003.01 gói 280.000 đồng
Câu đằng
Ramulus cum Unco Uncariae
DĐVN HP0221081 Lọ 250.000 đồng
Câu kỷ tử
Fructus Lycii
DĐVN H0420014.02 Lọ 250.000 đồng
Cefaclor
Cefaclor
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0517042.03 lọ 400.000 đồng Hết

Tạm dừng sử dụng từ 04 - 23/11/2020

Hủy lô từ 24/11/2020

Cefaclor
Cefaclor
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0621042 Lọ 400.000 đồng
Cefadroxil monohydrat
Cefadroxil monohydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0317190.03 lọ 400.000 đồng
Cefamandol nafat
Cefamandole nafale
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0214231.02 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 07/05/2021

Hủy lô từ 10/05/2021

Cefdinir
Cefdinir
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0216305.02 lọ 400.000 đồng
Cefdinir
Cefdinir
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321305 Lọ 400.000 đồng
Cefixim
Cefixime
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0420192.04 Lọ 400.000 đồng
Cefixim trihydrat
Cefixime trihydrate
Chuẩn ASEAN V 115156 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Cefoperazon
Cefoperazone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0119349.01 Lọ 400.000 đồng
Cefotaxim natri
Cefotaxime sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0619043.04 lọ 400.000 đồng
Cefpodoxim proxetil
Cefpodoxime proxetil
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0417266.04 Lọ 400.000 đồng Hết
Cefpodoxim proxetil
Cefpodoxime proxetil
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0520266.05 Lọ 400.000 đồng
Ceftazidim
Ceftazidime
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0216232.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Tạm dừng sử dụng từ 27/03/2020 - 12/05/2020

Đổi COA (ngày 13/05/2020)

Ceftizoxim natri
Ceftizoxime sodium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0216282.02 Lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 09/10/2021

Ceftriaxon natri
Ceftriaxone sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam 100097A Ống 400.000 đồng
Cefuroxim axetil
Cefuroxime axetil
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0316167.03 lọ 400.000 đồng Hết
Cefuroxim axetil
Cefuroxime axetil
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0419167.04 lọ 400.000 đồng
Cefuroxim natri
Cefuroxime sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0419175.03 lọ 400.000 đồng
Celecoxib
Celecoxib
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0121376 Lọ 400.000 đồng
Cephalexin
Cephalexin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0821016 Lọ 400.000 đồng
Cephalexin
Cephalexin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0718016.04 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Cetirizin dihydroclorid
Cetirizine dihydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220310.02 Lọ 400.000 đồng
Cetirizin hydroclorid
Cetirizine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0114310.01 lọ 400.000 đồng Hết
Cilastatin natri
Cilastatin sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0114307.01 lọ 400.000 đồng

Tạm ngừng sử dụng từ 30/12/2020 - 18/01/2021

Hủy lô từ 19/01/2021

Cimetidin
Cimetidine
Chuẩn ASEAN M213066 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Cimetidin
Cimetidine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0517046.03 lọ 400.000 đồng Hết
Cimetidin
Cimetidine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0411046.02 lọ 400.000 đồng Hết
Cimetidin
Cimetidine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0621046 Lọ 400.000 đồng
Cinarizin
Cinnarizine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220171.02 Lọ 400.000 đồng
Ciprofloxacin hydroclorid
Ciprofloxacin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0419029.04 lọ 400.000 đồng
Ciprofloxacin hydroclorid
Ciprofloxacin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0315029.03 lọ 400.000 đồng Hết
Citicolin natri
Citicoline sodium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0420298.04 Lọ 400.000 đồng
Clarithromycin
Clarithromycin
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0419179.04 lọ 400.000 đồng
Clarithromycin
Clarithromycin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0313179.03 lọ 400.000 đồng Hết
Clindamycin hydroclorid
Clindamycin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0620098.04 Lọ 400.000 đồng
Clindamycin hydroclorid
Clindamycin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0515098.03 lọ 400.000 đồng
Clindamycin phosphat
Clindamycin phosphate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321205 Lọ 400.000 đồng
Clobetasol propionat
Clobetasol propionate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS. 0212170.02(07.12) lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Clobetasol propionat
Clobetasol propionate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320170.03 Lọ 400.000 đồng
Clomifen citrat
Clomifene citrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0111277.01 Lọ 400.000 đồng
Clopidogrel bisulfat
Clopidogrel bisulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0317247.03 lọ 600.000 đồng

Đổi CoA (ngày 11/03/2020)

Cloramphenicol
Chloramphenicol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0418004.03 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA

Clorpheniramin maleat
Chlorpheniramine maleate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0418032.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi CoA (ngày 24/04/2020)

Clorpheniramin maleat
Chlorpheniramine maleate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0317032.03 Lọ 400.000 đồng Hết
Clorpromazin hydroclorid
Chlorpromazine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0221215 Lọ 400.000 đồng
Clorpromazin hydroclorid
Chlorpromazine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0108215 Lọ 400.000 đồng Hết
Clotrimazol
Clotrimazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0110271.01 Lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 11/11/2020)

Clotrimazol tạp A
Clotrimazol related compound A ( (o-Chlorophenyl)diphenylmethanol)
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0116330.01 lọ 400.000 đồng
Cloxacilin natri
Cloxallin sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0318135.03 lọ 400.000 đồng

Đổi COA từ ngày 28/05/2021

Cỏ nhọ nồi
Herba Ecliptae
DĐVN HP0221082 Lọ 250.000 đồng
Cỏ nhọ nồi
Herba Ecliptae
DĐVN CV 0117 082.01 gói 280.000 đồng Hết
Conessin
Conessine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.02 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Cúc hoa vàng
Flos Chrysanthemi indici
DĐVN CV 0117 076. 01 gói 280.000 đồng Hết
Curcumin
Curcumin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0118341.01 lọ 400.000 đồng
Cyanocobalamin
Cyanocobalamin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0421034 Lọ 400.000 đồng
Cyanocobalamin
Cyanocobalamin (Vitamin B12)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0318034.03 lọ 400.000 đồng Hết
Cyanoguainidin
Cyanoguainidine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0117332.01 Lọ 600.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA (24/04/2020)

Cystin
Cystine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100082 lọ 400.000 đồng
Đại hoàng
Rhizoma Rhei
DĐVN H0119008.02 lọ 250.000 đồng
Đại táo
Fructus Ziziphi jujubae
DĐVN CV 0117 065.01 gói 280.000 đồng Hết
Đan sâm
Radix Salviae miltiorrhizae
DĐVN CV 0116 016.01 gói 280.000 đồng
Đảng sâm
Radix Codonopsis
DĐVN H0220024.02 Lọ 250.000 đồng
Đào nhân
Semen Pruni
DĐVN CV 0116 049.01 gói 280.000 đồng
Dây đau xương
Caulis Tinosporae tomentosae
DĐVN CC 0115 020.01 gói 280.000 đồng
Đệm chuẩn pH 4,0
Buffer solution pH 4.0
Ống đệm pH chuẩn CĐ.021608.02 Ống 200.000 đồng
Đệm chuẩn pH 6,88
Buffer solution pH 6.88
Ống đệm pH chuẩn Ca051909.02 Ống 200.000 đồng
Đệm chuẩn pH 9,22
Buffer solution pH 9.22
Ống đệm pH chuẩn CĐ.010922 Ống 200.000 đồng
Đệm pH 1,68
pH Buffer 1,68
Ống chuẩn độ CĐ.011323.01 Ống 200.000 đồng
Desloratadin
Desloratadine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0120361.01 Lọ 400.000 đồng
Dexamethason
Dexamethasone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320025.03 Lọ 400.000 đồng
Dexamethason
Dexamethasone
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0217025.02 lọ 400.000 đồng Hết
Dexamethason acetat
Dexamethasone acetate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0200014 Ống 400.000 đồng Xuất nội bộ
Dexamethason natri phosphat
Dexamethasone sodium phosphate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319030.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Dexclorpheniramin maleat
Dexchlorpheniramine maleate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120360.01 Lọ 400.000 đồng
Dextromethophan hydrobromid
Dextromethophan hydrobromide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0417059.03 lọ 400.000 đồng Hết
Dextromethorphan hydrobromid
Dextromethorphan hydrobromide
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0521059 Lọ 400.000 đồng
Địa cốt bì
Cortex Lycii
DĐVN CV 0116 046.01 gói 280.000 đồng
Địa hoàng (sinh địa)
Radix Rehmanniae glutinosae
DĐVN H0119019.02 lọ 250.000 đồng
Diazepam
Diazepam
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0199036 Ống 400.000 đồng
Diclofenac natri
Diclofenac sodium
Chuẩn ASEAN V214067 Lọ 500.000 đồng
Diclofenac natri
Diclofenac sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0619047.05 lọ 400.000 đồng
Diclofenac natri
Diclofenac sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0517047.04 lọ 400.000 đồng Hết
Diclofenac tạp A (N-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2-on)
Diclofenac impurity A (N-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2-one)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0119355.01 lọ 400.000 đồng
Diệp hạ châu đắng
Herba Phyllanthi amari
DĐVN CV 0117 069.01 gói 280.000 đồng
Diethylcarbamazin citrat
Diethylcarbamazine citrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0110272.01 Lọ 400.000 đồng
Digitoxin
Digitoxin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0199061 Ống 400.000 đồng
Diltiazem hydroclorid
Diltiazem hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0108218 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Diltiazem hydroclorid
Diltiazem hydrocloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221218 Lọ 400.000 đồng
Diluted nitroglycerin
Diluted nitroglycerin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0214250.01 Lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 08/10/2020 - 25/10/2020

Hủy lô: từ 26/10/2020

Đinh hương
Flos Syzygii aromatici
DĐVN HP0121106 Lọ 250.000 đồng
Đinh lăng
Radix Polysciacis
DĐVN H0120091.01 Lọ 250.000 đồng
Diphenhydramin hydroclorid
Diphenhydramine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220120.02 Lọ 400.000 đồng
Diphenhydramin hydroclorid
Diphenhydramine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0101120 Ống 400.000 đồng Hết
Diphenhydramin hydroclorid
Diphenhydramine hydrochloride
Chuẩn ASEAN T414021 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
DL- Alphatocopheryl acetat
DL- Alphatocopheryl acetate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0721090 Ống 400.000 đồng
DL-alphatocopheryl acetat
DL-alphatocopheryl acetate (Vitamin E)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0618090.03 ống 400.000 đồng
Đỗ trọng
Cortex Eucommiae
DĐVN H0220079.02 Lọ 250.000 đồng
Độc hoạt
Radix Angelicae pubescentis
DĐVN HP0221026 250.000 đồng
Domperidon maleat
Domperidone maleate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120362.01 Lọ 400.000 đồng
Doxazosin mesilat
Doxazosin mesilate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0108255 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Doxycyclin hyclat
Doxycycline hyclate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0511035.03 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Thay đổi biểu mẫu CoA (ngày 01/09/2020)

Đương quy
Radix Angelicae sinensis
DĐVN H0119017.03 lọ 250.000 đồng Hết
Đương quy di thực
Radix Angelicae acutilobae
DĐVN CV 0117 062.01 gói 280.000 đồng Hết
Econazol nitrat
Econazole nitrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120357.01 Lọ 400.000 đồng
Efavirenz
Efavirenz
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0210268.01 Lọ 400.000 đồng
Enalapril maleat
Enalapril maleate
Chuẩn ASEAN V216111 Lọ 500.000 đồng
Enalapril maleat
Enalapril maleate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221237 Lọ 400.000 đồng
Epinephrin bitartrat
Epinephrine bitatrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0115316.01 lọ 400.000 đồng Hết
Erythromycin
Erythromycin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0316008.02 Lọ 600.000 đồng Xuất nội bộ
Erythromycin stearat
Erythromycin stearate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0717007.03 Lọ 600.000 đồng

Thay đổi COA từ ngày 11/06/2021

Ethambutol hydroclorid
Ethambutol hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0212188.02 lọ 400.000 đồng
Ethambutol hydroclorid
Ethambutol hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0105188 lọ 400.000 đồng
Ethinylestradiol
Ethinylestradiol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0218164.02 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 24/9/2021

Etoricoxib
Etoricoxib
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121377 Lọ 400.000 đồng
Eucalyptol
Eucalyptol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0115319.01 Ống 400.000 đồng Xuất nội bộ

Sửa đổi công thức trên COA và nhãn (C10H18O)

Famotidin
Famotidine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0214102.02 Lọ 400.000 đồng
Febuxostat
Febuxostat
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0115328.01 lọ 400.000 đồng Hết
Febuxostat
Febuxostat
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219328.02 lọ 400.000 đồng
Felodipin
Felodipine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0107222 Lọ 400.000 đồng Hết
Felodipin
Felodipine
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0221222 Lọ 400.000 đồng
Fenofibrat
Fenofibrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0113295.01 lọ 400.000 đồng

Đổi CoA (ngày 11/03/2020)

Fexofenadin hydroclorid
Fexofenadin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0114301.01 ống 400.000 đồng Hết
Fluconazol
Fluconazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220246.02 Lọ 400.000 đồng
Flunarizin dihydroclorid
Flunarizine dihydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120367.01 Lọ 400.000 đồng
Fluocinolon acetonid
Fluocinolon acetonid
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0299049 Ống 400.000 đồng

Thay đổi COA

Furosemid
Furosemide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0103128 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Gabapentin
Gabapentin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219197.02 lọ 400.000 đồng
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulphate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0716011.03 lọ 600.000 đồng Xuất nội bộ
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam M0820011.04 Lọ 400.000 đồng
Ginsenosid Rb1
Ginsenoside Rb1
DĐVN 0117 C001.01 Lọ 1.000.000 đồng
Ginsenosid Rg1
Ginsenoside Rg1
DĐVN 0117 C002.01 Lọ 1.000.000 đồng
Glibenclamid
Glibenclamide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221129 Lọ 400.000 đồng
Glibenclamid
Glibenclamide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0103129 lọ 400.000 đồng Hết
Gliclazid
Gliclazide
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319187.02 ống 400.000 đồng
Glimepirid
Glimepiride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0115320.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 24/9/2021

Glipizid
Glipizide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0107207 Lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng (Từ 08/09/2020 đến 21/09/2020)

Thay đổi COA từ ngày 22/09/2020

Glucosamin hydroclorid
Glucosamine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0214202.02 lọ 400.000 đồng Hết
Glucosamin hydroclorid
Glucosamine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0319202.03 lọ 400.000 đồng
Glycin
Glycine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100068 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mâu COA từ ngày 08/3/2021

Glycin
Glycine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221068 Lọ 400.000 đồng
Guaifenesin
Guaifenesine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320181.03 Lọ 400.000 đồng
Guaifenesin
Guaifenesine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0212181.02 lọ 400.000 đồng Hết
Gừng
Rhizoma Zingiberis
DĐVN CC 0118 075.01 lọ 250.000 đồng
Hà thủ ô đỏ
Radix Fallopiae multiflorae
DĐVN HP0221108 Lọ 250.000 đồng
Hà thủ ô đỏ
Radix Fallopiae multiflorae
DĐVN CV0215018.01 gói 280.000 đồng Hết
Haloperidol
Haloperidol
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0108241 Lọ 400.000 đồng Hết
Haloperidol
Haloperidol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220241.02 lọ 400.000 đồng
Hậu phác
Cortex Magnoliae officinalis
DĐVN H0120064.01 Lọ 250.000 đồng
Histidin
Histidine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100064 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mâu COA từ ngày 08/3/2021

Histidin hydroclorid monohydrat
Histidine hydrochloride monohydrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100065 lọ 400.000 đồng
Hoàng bá
Cortex Phellodendri
DĐVN CV 0116 051.01 gói 280.000 đồng
Hoàng cầm
Radix Scutellariae
DĐVN CV 0116 056.01 gói 280.000 đồng
Hoàng đằng
Caulis et Radix Fibrureae
DĐVN HP0221086 Lọ 250.000 đồng
Hoàng kỳ
Radix Astragali membranacei
DĐVN CV 0116 032.01 gói 280.000 đồng
Hoàng liên
Rhizoma Coptidis
DĐVN CV 0117 007.02 gói 280.000 đồng
Hòe hoa
Flos Styphnolobii japonici imaturi
DĐVN CV 0116 042.01 gói 280.000 đồng
Holothurin B
Holothurin B
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.03 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Hồng hoa
Flos Carthami tinctorii
DĐVN CV 0116 033.01 gói 280.000 đồng
Hương phụ biển
Rhizoma Cyperi stoloniferi
DĐVN H0220002.02 Lọ 250.000 đồng
Huyền sâm
Radix Scrophulariae sp
DĐVN CV 0116 027.01 gói 280.000 đồng
Huyền sâm
Radix Scrophulariae
DĐVN CV 0116 027.01 gói 280.000 đồng
Hy thiêm
Herba Siegesbeckiae
HP0221080 Lọ 250.000 đồng
Hydroclorothiazid
Hydrochlorothiazide
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0219308.02 lọ 400.000 đồng
Hydroclorothiazid
Hydrochlorothiazide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0114308.01 Lọ 400.000 đồng Hết
Hydrocortison acetat
Hydrocortisone acetate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0198038 Ống 400.000 đồng
Hydroquinon
Hydroquinone
Chuẩn ASEAN M117158 Lọ 500.000 đồng
Hyoscin butylbromid
Hyoscine butylbromide
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219115.02 lọ 400.000 đồng
Ibuprofen
Ibuprofen
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0216130.02 lọ 400.000 đồng Hết
Ibuprofen
Ibuprofen
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0320130.03 Lọ 400.000 đồng
Ích mẫu
Herba Leonuri japonici
DĐVN H0320004.02 Lọ 250.000 đồng
Indapamid
Indapamide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321244 Lọ 400.000 đồng
Indapamid
Indapamide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0108244 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Indomethacin
Indomethacin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0203094 Lọ 400.000 đồng
Irbesartan
Irbesartan
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0320223.03 lọ 400.000 đồng
Irbesartan
Irbesartan
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0215223.02 Lọ 400.000 đồng Hết
Isoniazid
Isoniazide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0316054.02 lọ 400.000 đồng
Isorhamnetin
Isorhamnetine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp E0119354.01 lọ 600.000 đồng
Isosorbid mononitrat
Isosorbid mononitrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0107224 lọ 400.000 đồng
Kaempferol
Kaempferol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0119353.01 lọ 600.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA ngày 25.10.2021

Kali dicromat
Potassium dichromate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp HC.0107236 lọ 400.000 đồng
Kali dicromat 0,1N
Potassium dicromate
Ống chuẩn độ CĐ.010708 Ống 200.000 đồng
Kali iodat 0,1N
Potassium iodate 0.1N
Ống chuẩn độ CĐ.021010 Ống 200.000 đồng Hết
Kali iodat 0,1N
Potassium iodate 0.1N
Ống chuẩn độ V022010.01 Ống 200.000 đồng
Kali permanganat 0,1N
Potassium permanganate 0,1N
Ống chuẩn độ CĐ.010911 Ống 200.000 đồng
Kali thiocyanat
Potassium thiocyanate
Ống chuẩn độ CĐ.081016.02 Ống 200.000 đồng
Kali thiocyanat 0,1N
Potassium thiocyanate 0.1N
Ống chuẩn độ CĐ.071016.02 Ống 200.000 đồng
Ké đầu ngựa
Fructus Xanthii stumarii
DĐVN CV 0117 073.01 gói 280.000 đồng
Kê huyết đằng
Caulis Spatholobi suberecti
DĐVN CV 0118 041.02 lọ 250.000 đồng
Ketoconazol
Ketoconazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0219053.02 Lọ 400.000 đồng
Ketoconazol
Ketoconazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0104053 lọ 400.000 đồng Hết
Ketoprofen
Ketoprofen
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0105178 Lọ 400.000 đồng
Khiếm thực
Semen Euryales
DĐVN CV 0116 059.01 gói 280.000 đồng
Khổ hạnh nhân
Semen Armeniacae amarum
DĐVN CV 0116 045.01 gói 280.000 đồng
Khổ sâm
Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis
DĐVN CC 0116 061.01 gói 280.000 đồng
Khương hoạt
Rhizoma et Radix Notopterygii
DĐVN CV 0118 034.02 lọ 250.000 đồng
Kim ngân cuộng
Caulis cum folium Lonicerae
DĐVN H0120098.01 Lọ 250.000 đồng
Kim ngân hoa
Flos Lonicerae
DĐVN CV 0116 030.01 gói 280.000 đồng
Kim tiền thảo
Herba Desmodii styracifolii
DĐVN H0119084.02 lọ 250.000 đồng
L-Isoleucin
L-Isoleucine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100076 lọ 400.000 đồng Hết
L-Isoleucin
L-Isoleucine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220076.02 lọ 400.000 đồng
L-Leucin
L-Leucine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100080 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mâu COA từ ngày 08/3/2021

L-Lysin acetat
L-Lysine acetate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100079 lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 08/3/2021

L-Methionin
L-Methionine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221067 Lọ 400.000 đồng
L-Ornithin L-Aspartat
L-Ornithine L-Aspartate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0220338.02 lọ 400.000 đồng
L-Ornithin L-Aspartat
L-Ornithine L-Aspartate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0116338.01 lọ 400.000 đồng Hết
L-Phenylalanin
L-Phenylalanine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100070 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA

L-Prolin
L-Proline
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100083 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA

L-Serin
L-Serine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100091 lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 02/02/2021

L-Threonin
L-Threonine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100074 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
L-Tryptophan
L-Tryptophan
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0215060.01 lọ 400.000 đồng
L-Valin
L-Valine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0100069 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mâu COA từ ngày 08/3/2021

Lá sen
Folium Nelumbinis Nuciferae
DĐVN H0119063.02 lọ 250.000 đồng
Lạc tiên
Herba Passiflorae foetidae
DĐVN H0119070.02 lọ 250.000 đồng
Lamivudin
Lamivudine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0312146.03 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA, thay đổi thông tin tạp chất liên quan (26.10.2021)

Lansoprazol
Lansoprazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0218203.02 lọ 400.000 đồng
Levetiracetam
Levetiracetam
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121379 Lọ 400.000 đồng
Levocetirizin dihydroclorid
Levocetirizine dihydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0120370.01 Lọ 400.000 đồng
Levofloxacin
Levofloxacin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219294.02 lọ 400.000 đồng
Levofloxacin
Levofloxacin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321294 Lọ 400.000 đồng
Levonorgestrel
Levonorgestrel
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0214214.02 lọ 400.000 đồng Hết
Levonorgestrel
Levonorgestrel
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321214 Lọ 400.000 đồng
Levothyroxin natri
Levothyroxin sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0114312.01 lọ 400.000 đồng
Lidocain hydroclorid
Lidocaine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0101123 lọ 400.000 đồng Hết
Lidocain hydroclorid
Lidocaine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221123 Lọ 400.000 đồng
Liên kiều
Fructus Forsythiae suspensae
DĐVN HP0121104 Lọ 250.000 đồng
Linarin
Linarin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.05 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Linarin
Linarin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.05 Lọ 400.000 đồng
Lincomycin hydroclorid
Lincomycin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0417013.03 lọ 400.000 đồng
Lincomycin hydroclorid
Lincomycin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0311013.02 lọ 400.000 đồng Hết
Lisinopril
Lisinopril
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0118343.01 lọ 400.000 đồng
Loperamid hydroclorid
Loperamide hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320134.02 Lọ 400.000 đồng
Loratadin
Loratadine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0108242 lọ 400.000 đồng Hết
Loratadin
Loratadine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0218242.02 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Cập nhật biểu mẫu CoA (Ngày 25.10.2021)

Losartan kali
Losartan potassium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221340 Lọ 400.000 đồng
Losartan kali
Losartan potassium
chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0117340.01 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 22/07/2020 đến 10/09/2020

Hủy lô (từ 11/09/2020)

Loxoprofen natri hydrat
Loxoprofen sodium hydrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0119351.01 lọ 400.000 đồng
Lumefantrin
Lumefantrine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0417276.03 lọ 400.000 đồng

Thay biểu mẫu COA từ ngày 14/9/2020

Lumefantrin
Lumefantrine
Chuẩn ASEAN V113154 Lọ 500.000 đồng
Lysin hydroclorid
Lysine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0214078.02 lọ 400.000 đồng Hết
Lysin hydroclorid
Lysine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0320078.03 lọ 400.000 đồng
Ma hoàng
Herba Ephedrae
DĐVN CV 0116 060.01 gói 280.000 đồng
Mã tiền
Semen Strychni
DĐVN CV 0116 047.01 gói 280.000 đồng
Mã tiền
Semen Strychni
DĐVN CV 0216 047.01 gói 280.000 đồng
Mạch môn
Radix Ophiopogonis japonici
DĐVN H0220087.02 Lọ 250.000 đồng
Mạch nha
Fructus Hordei germinatus
DĐVN CV 0115 022.01 gói 280.000 đồng
Magie clorid 0,05M
Magnesium chloride 0.05M
Ống chuẩn độ 160904 Ống 200.000 đồng
Maloapelta B
Malloapelta B
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.06 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Mangiferin
Mangiferin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0111280.01 Lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 05/10/2020 đến  ngày 12/11/2020

Đổi COA ngày 13/11/2020

 

Mẫu đơn bì
Cortex Radicis Paeoniae suffruticosae
DĐVN HP0321001 Lọ 250.000 đồng
Mebendazol
Mebendazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0314103.02 lọ 400.000 đồng

Đổi CoA (ngày 14/02/2020)

Mefloquin hydroclorid
Mefloquine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0211045.02 lọ 400.000 đồng
Meloxicam
Meloxicam
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0209043 Lọ 400.000 đồng Hết
Meloxicam
Meloxicam
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0318243.02 lọ 400.000 đồng

Đổi COA từ ngày 24/9/2021

Meloxicam tạp B
2- Amino-5-methylthiazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0117339.01 600.000 đồng
Menthol
Menthol
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221325 Lọ 400.000 đồng
Menthol
Menthol
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0116325.01 lọ 400.000 đồng Hết
Metformin hydroclorid
Metformin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0215208.02 lọ 400.000 đồng Hết
Metformin hydroclorid
Metformin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0320208.03 Lọ 400.000 đồng
Methadon hydroclorid
Methadone hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0111287.01(12.11) Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Methimazol
Methimazole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0114304.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu CoA (ngày 25.10.2021)

Methionin
Methionine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0100067 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Đổi CoA (ngày 24/04/2020)

Methyl salicylat
Methyl salicylate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219324.02 ống 400.000 đồng
Methylparaben
Methylparaben
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0419108.04 lọ 400.000 đồng
Methylparaben
Methylparaben
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0316108.03 Lọ 400.000 đồng Hết
Methylparaben MP
Methylparben Melting Point
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp Ca0217211 Lọ 400.000 đồng
Methylparaben MP
Methylparben MP
Chuẩn đối chiếu thứ cấp HC.0217211.02 lọ 400.000 đồng Hết
Methylprednisolon
Methylprednisolone
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0219177.02 lọ 400.000 đồng
Methylprednisolon
Methylprednisolone
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0104177 lọ 400.000 đồng Hết
Metoprolol tartrat
Metoprolol tartrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0215228.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 28/05/2021

Metronidazol
Metronidazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0519051.05 Lọ 400.000 đồng
Mifepriston
Mifepristone
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0214256.02 lọ 400.000 đồng Hết
Mifepriston
Mifepristone
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0318256.03 Lọ 400.000 đồng
Mộc hương
Radix Saussureae lappae
DĐVN CV 0118 005.02 lọ 250.000 đồng
Montelukast natri
Montelukast sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0121371 Lọ 400.000 đồng
Moxifloxacin hydroclorid
Moxifloxacin hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0118346.01 lọ 400.000 đồng
Myricetin
Myricetin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.07 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Naphazolin nitrat
Naphazoline nitrat
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0104153 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Natri benzoat
Sodium benzoate
Chuẩn ASEAN M120161 Lọ 500.000 đồng
Natri benzoat
Sodium benzoate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0115314.01 Lọ 400.000 đồng Hết
Natri benzoat
Sodium benzoate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219314.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Natri carbonat 0,1N
Sodium carbonate 0.1N
Ống chuẩn độ 100804 Ống 200.000 đồng
Natri nitrit 0.1M
Sodium nitrite 0.1M
Ống chuẩn độ CĐ.020917 Ống 200.000 đồng Hết
Natri nitrit 0.1M
Sodium nitrite 0.1M
Ống chuẩn độ V032017.03 Ống 200.000 đồng
Natri thiosulfat 0,1N
Sodium thiosulfate 0.1N
Ống chuẩn độ CĐ.031721.02 Ống 200.000 đồng Xuất nội bộ
Natri thiosulfat 0,1N
Sodium thiosulfate 0.1N
Ống chuẩn độ V042121 Ống 200.000 đồng
Neomycin sulfat
Neomycin sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0518015.03 Lọ 400.000 đồng
Nevirapin khan
Nevirapine anhydrous
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0213263.02 Lọ 400.000 đồng

Ngừng xuất từ ngày 01/01/2020 đến ngày 08/10/2021

Bắt đầu sử dụng từ ngày 09/10/2021

Nevirapin khan
Nevirapine anhydrous
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0109263 lọ 400.000 đồng
Nevirapin khan
Nevirapine anhydrous
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0213263.02 Lọ 400.000 đồng

Ngừng xuất từ ngày 01/01/2020 đến ngày 08/10/2021

Bắt đầu sử dụng từ ngày 09/10/2021

Nghệ
Rhizoma Curcumae longae
DĐVN CC 0118 090.01 lọ 250.000 đồng
Ngô thù du
Fructus Evodiae rutaecarpae
DĐVN H0119097.01 gói 280.000 đồng
Ngưu tất
Radix Achyranthis bidentatae
DĐVN CV 0118 074.02 gói 280.000 đồng
Nhân sâm
Rhizoma et Radix Ginseng
DĐVN H0120101.01 Lọ 250.000 đồng
Nhân trần
Herba Adenosmatis caerulei
DĐVN HP0121102 Lọ 250.000 đồng
Nhục thung dung
Herba Cistanches
DĐVN HP0121103 Lọ 250.000 đồng
Nicotinamid (vitamin B3, Niacinamid)
Nicotinamide (Niacinamide, vitamin B3)
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0412028.02 lọ 400.000 đồng Hết
Nicotinamid (vitamin B3, Niacinamid)
Nicotinamide (Niacinamide, vitamin B3)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0519028.03 lọ 400.000 đồng
Nifedipin
Nifedipine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319200.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Nimodipin
Nimodipine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0113293.01 lọ 400.000 đồng
Norepinephrin bitartrat
Norepinephrine bitartrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0115315.01 lọ 400.000 đồng Hết
Notoginsenosid R1
Notoginsenoside R1
DĐVN 0118 C003.01 Lọ 1.500.000 đồng
Nuciferin
Nuciferine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp KC.10.16-04.08 Lọ 400.000 đồng

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Nystatin
Nystatin
Chuẩn Dược điển Việt Nam M0220022.02 Lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 17/11/2021

Ofloxacin
Ofloxacin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0417087.03 Lọ 400.000 đồng
Omeprazol
Omeprazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0621199 Lọ 400.000 đồng
Omeprazol
Omeprazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0315199.03 Lọ 400.000 đồng Hết
Omeprazol
Omeprazole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0417199.04 lọ 400.000 đồng Hết
Omeprazol
Omeprazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0518199.04 Lọ 400.000 đồng
Ondansetron hydroclorid
Ondansetron hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0215311.01 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 11/03/2020)

Oseltamivir phosphat
Oseltamivir phosphate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0206193 Lọ 400.000 đồng

thay đổi COA ngày 23/06/2020

Ouabain
Ouabain
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0297010 lọ 400.000 đồng
Oxytetracyclin dihydrat
Oxytetracycline dihydrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0208020 Ống 400.000 đồng
Palmatin clorid
Palmatine chloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0115313.01 lọ 400.000 đồng

Đổi CoA (ngày 12/05/2020)

Palmatin clorid
Palmatine Chloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221313 Lọ 400.000 đồng
Pantoprazol Natri
Pantoprazole sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0114306.01 lọ 400.000 đồng
Papaverin hydroclorid
Papaverine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102151 lọ 400.000 đồng
Paracetamol (Acetaminophen)
Paracetamol (Acetaminophen)
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0721019 Lọ 400.000 đồng
Paracetamol (Acetaminophen)
Acetaminophen (Paracetamol)
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0518019.05 lọ 400.000 đồng Hết
Paracetamol (Acetaminophen)
Acetaminophen (Paracetamol)
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0619019.06 lọ 400.000 đồng Hết
Penicillin V.K
Penicillin V Potassium (phenoxymethylpenicillin potassium)
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0917005.03 lọ 400.000 đồng
Perindopril tert-butylamin
Perindopril tert-butylamine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0418253.02 lọ 400.000 đồng
Phenobarbital
Phenobarbital
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0214189.01 Lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Phenylephrin hydroclorid
Phenylephrine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0120369.01 Lọ 400.000 đồng
Phòng phong
Radix Saposhnikoviae divaricatae
DĐVN CV 0116 029.01 gói 280.000 đồng Hết
Phục linh
Poria
DĐVN CV 0116 015.02 gói 280.000 đồng
Piracetam
Piracetam
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0320291.03 Lọ 400.000 đồng
Piracetam
Piracetam
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0217291.02 lọ 400.000 đồng
Piroxicam
Piroxicam
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0102132 Lọ 400.000 đồng
Praziquantel
Praziquantel
Chuẩn ASEAN I 216072 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Praziquantel
Praziquantel
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0215166.01 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Prednisolon
Prednisolone
Chuẩn ASEAN M 206011 Lọ 500.000 đồng
Prednisolon
Prednisolone
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0218024.02 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 09/10/2021

Prednison
Prednisone
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0217235.02 lọ 400.000 đồng Hết
Prednison
Prednisone
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0320235.03 Lọ 400.000 đồng
Primaquin phosphat
Primaquine phosphate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0213279.02 lọ 400.000 đồng
Primaquin phosphat
Primaquine phosphate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0111279.01 Lọ 400.000 đồng
Propylparaben
Propylparaben
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0217138.02 lọ 400.000 đồng Hết
Propylparaben
Propylparaben
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0319138.03 Lọ 400.000 đồng
Propylparaben MP
Propylparaben Melting point
Chuẩn đối chiếu thứ cấp HC.0217212.02 lọ 400.000 đồng Hết
Propylparaben MP
Propylparaben Melting point
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp Ca0217212 Lọ 400.000 đồng
Pyrazinamid
Pyrazinamide
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0212154.02 lọ 400.000 đồng Hết
Pyrazinamid
Pyrazinamide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0319154.03 Lọ 400.000 đồng
Pyridoxin hydrochlorid
Pyridoxine hydrochloride
Chuẩn ASEAN M214096 Lọ 500.000 đồng Xuất nội bộ
Pyridoxin hydroclorid
Pyridoxine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0620027.04 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Pyridoxin hydroclorid
Pyridoxine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0517027.03 lọ 400.000 đồng Hết
Pyrimethamin
Pyrimethamine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0111278.01 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA ngày 10/08/2020

Quế nhục
Cortex Cinnamomi
DĐVN CV 0216 043.01 gói 280.000 đồng
Quế nhục
Cortex Cinnamomi
DĐVN CV 0116 043.01 gói 280.000 đồng
Quercetin
Quercetin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0216322.02 lọ 600.000 đồng Hết
Quercetin
Quercetin
Chuẩn đối chiếu thứ cấp E0319322.03 lọ 600.000 đồng
Quinin hydroclorid
Quinine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0112290.01 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 12/10/2021

Từ ngày 16/11/2021 đổi COA, tiếp tục sử dụng

Rabeprazol natri
Rabeprazole sodium
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0120366.01 Lọ 400.000 đồng
Ranitidin hydroclorid
Ranitidine hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0101089 Ống 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 26/05/2021

Hủy lô từ 24/06/2021

Rau đắng đất
Herba Glini oppositifolii
DĐVN H0120099.01 Lọ 250.000 đồng
Riboflavin
Riboflavin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0420023.03 Lọ 400.000 đồng
Riboflavin natri phosphat
Riboflavin sodium phosphate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0219267.02 lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 16/07/2021

Rifampicin
Rifampicin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0621018 Lọ 400.000 đồng
Rifampicin
Rifampicin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0621018 Lọ 400.000 đồng
Rosuvastatin calci
Rosuvastatin calcium
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120368.01 Lọ 400.000 đồng
Rotundin
Rotundine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0316141.01 lọ 400.000 đồng Hết
Rotundin
Rotundine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0420141.02 lọ 400.000 đồng
Roxithromycin
Roxithromyicn
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0108238 lọ 400.000 đồng
Sa nhân
Fructus Amomi villosum
DĐVN HP0121105 Lọ 250.000 đồng
Sài đất
Herba Wedeliae
DĐVN CC 0117 067.01 gói 280.000 đồng
Salbutamol sulfat
Salbutamol sulfate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0101119 Ống 400.000 đồng
Sildenafil citrat
Sildenafil citrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0419265.04 lọ 400.000 đồng
Silybin
Silybin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0116334.01 lọ 600.000 đồng Xuất nội bộ
Simvastatin
Simvastatin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0210182.02 Lọ 400.000 đồng

Đổi COA ngày 08/09/2020

Sitagliptin phosphat
Sitagliptin phosphate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0120359.01 lọ 400.000 đồng
Sơn thù
Fructus Corni officinalis
DĐVN H0119072.02 lọ 250.000 đồng
Sơn thù
Fructus Corni officinalis
DĐVN H0219072.02 Lọ 250.000 đồng
Spiramycin
Spiramycin
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp M0619048.03 Lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu COA từ ngày 24/09/2021

Stavudin
Stavudine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0109259 Lọ 400.000 đồng
Stavudin
Stavudine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0212259.02 lọ 400.000 đồng
Sucrose
Sucrose
Chuẩn hiệu chuẩn thiết bị HC.0418220.02 lọ 400.000 đồng Hết
Sucrose
Sucrose
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp Ca0521220 Lọ 400.000 đồng
Sulbactam
Sulbactam
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0118348.01 lọ 400.000 đồng
Sulfadoxin
Sulfadoxine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp 0103158 Lọ 400.000 đồng

Đổi CoA (ngày 12/05/2020)

Sulfamethoxazol
Sulfamethoxazole
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0317110.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Sulfamethoxazol
Sulfamethoxazole
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0421110 Lọ 400.000 đồng
Sulpirid
Sulpiride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0218285.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Cập nhật biểu mẫu CoA (ngày 25.10.2021)

Sultamicilin tosylat dihydrat
Sultamicillin tosylate dihydrate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220172.02 Lọ 400.000 đồng
Tadalafil
Tadalafil
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0215264.02 lọ 400.000 đồng
Tam thất
Radix Panasis notoginseng
DĐVN CV 0116 025.01 gói 280.000 đồng
Tần giao
Radix Gentianae
DĐVN CV 0116 058.01 gói 280.000 đồng Hết
Tang bạch bi
Cortex Mori albae radicis
DĐVN HP0221088 Lọ 250.000 đồng
Tang ký sinh
Herba Loranthi parasitici
DĐVN CC 0118 057.02 gói 280.000 đồng
Táo nhân
Semen Ziziphi Spinosae
DĐVN CV 0116 052.01 gói 280.000 đồng Hết
Tạp A của Cloramphenicol
Cloramphenicol impurity A
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0121381 Lọ 400.000 đồng
Tạp A của Metronidazol
2-methyl-4-nitroimidazole (metronidazole impurity A)
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0117342.01 lọ 600.000 đồng

Tạp A của Metronidazol theo BP; tạp A của Tinidazol theo USP

Tazobactam natri
Tazobactam sodium
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0111284.01(08.11) lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Tế tân
Radix et Rhizoma Asari
DĐVN CV 0116 040.01 gói 280.000 đồng
Telmisartan
Telmisartan
Chuẩn Dược điển Việt Nam C0219329.02 lọ 400.000 đồng
Tenofovir disoproxil fumarat
Tenofovir disoproxil fumarate
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0321257 Lọ 400.000 đồng
Tenoxicam
Tenoxicam
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120365.01 Lọ 400.000 đồng
Terbutalin sulphat
Terbutaline sulfate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS. 0109227 lọ 400.000 đồng

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 12/05/2020)

Terpin hydrat
Terpin hydrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0217058.02 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ

Cập nhật COA ngày 30/8/2020

Tetracyclin hydroclorid
Tetracycline hydrochloride
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0518002.03 lọ 400.000 đồng
Thạch xương bồ
Rhizoma Acori graminei
DĐVN H0119093.01 lọ 250.000 đồng
Thăng ma
Rhizoma Cimicifugae
DĐVN CV 0116 011.01 gói 280.000 đồng
Thảo quyết minh
Semen Sennae torae
DĐVN CV 0117 068.01 gói 280.000 đồng
Theophylin
Theophylline
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0101105 Ống 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 05/07/2021

Thiamin hydroclorid
Thiamine hydrochlorid
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0309026 Lọ 400.000 đồng Hết
Thiamin hydroclorid
Thiamine hydrochloride
Chuẩn đối chiếu thứ cấp 0418026.03 lọ 400.000 đồng

Cập nhật biểu mẫu COA từ 09/10/2021

Thiamin nitrat
Thiamine nitrate
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0415039.03 lọ 400.000 đồng Hết
Thiamin nitrat
Thiamine nitrate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0519039.04 lọ 400.000 đồng
Thiên ma
Rhizoma Gastrodiae elatae
DĐVN CV 0116 010.01 gói 280.000 đồng
Thiên niên kiện
Rhizoma Homalomenae occultae
DĐVN H0119095.01 lọ 250.000 đồng
Thổ phục linh
Rhizoma Smilacis glabrae
DĐVN CV 0116 035.01 gói 280.000 đồng
Thỏ ty tử
Semen Cuscutae
DĐVN CV 0116 031.01 gói 280.000 đồng
Threonin
Threonine
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0221074 Lọ 400.000 đồng
Thục địa
Radix Rehmanniae glutinosae praeparata
DĐVN HP0221077 Lọ 250.000 đồng
Thương truật
Rhizoma Atractylodis
DĐVN CV 0116 036.01 gói 280.000 đồng
Thủy xương bồ
Rhizoma Acori calami
DĐVN H0119094.01 lọ 250.000 đồng
Tinidazol
Tinidazole
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0120363.01 Lọ 400.000 đồng
Tobramycin
Tobramycin
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0315176.03 lọ 400.000 đồng Xuất nội bộ
Trần bì
Pericarpium Citri reticulatae perenne
DĐVN H0119039.02 lọ 250.000 đồng
Triamcinolon acetonid
Triamcinolone acetonide
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp WS.0116086.01 Lọ 400.000 đồng
Trilon B
Trilon B
Ống chuẩn độ V062007.03 Ống 200.000 đồng
Trilon B 0,05M
Trilon B 0.05M
Ống chuẩn độ CĐ.051707 Ống 200.000 đồng Hết
Trimethoprim
Trimethoprime
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0418109.03 lọ 400.000 đồng
Trinh nữ hoàng cung
Folium Crini latifolii
DĐVN CV 0116 054.01 gói 280.000 đồng
Tris(hydroxymethyl) aminomethan
Tris(hydroxymethyl) aminomethane
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp HC.0218209.02 Lọ 400.000 đồng

Thay đổi biểu mẫu COA từ ngày 11/06/2021

Tử uyển
Radix et Rhizoma Asteris tatarici
DĐVN H0119096.01 lọ 250.000 đồng
Tục đoạn
Radix Dipsaci
DĐVN H0220085.02 Lọ 250.000 đồng
Uy linh tiên
Radix et rhizoma Clematidis
DĐVN CV 0116 009.01 gói 280.000 đồng
Valsartan
Valsartan
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0218335.02 lọ 400.000 đồng

Tạm dừng sử dụng từ 28/05/2021

Thay đổi COA và bắt đầu sử dụng từ ngày 11/06/2021

Venlafaxin hydroclorid
venlafaxine hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0220229.02 Lọ 400.000 đồng
Viễn chí
Radix Polygalae
DĐVN CV 0116 048.01 gói 280.000 đồng
Vinpocetin
Vinpocetine
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0319239.03 lọ 400.000 đồng
Vitamin A palmitat
Vitamin A palmitate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp WS.0416185.02 ống 400.000 đồng Hết
Vitamin A palmitat
Vitamin A palmitate
Chuẩn đối chiếu thứ cấp C0519185.03 ống 400.000 đồng

Dừng sử dụng từ 20/09/2021- 08/10/2021

Bắt đầu sử dụng từ ngày 09/10/2021, Đổi CoA

Xích thược
Radix Paeoniae
DĐVN CV 0118 089.01 lọ 250.000 đồng
Xuyên khung
Rhizoma Ligustici wallichii
DĐVN HP0221028 Lọ 250.000 đồng
Xylometazolin hydroclorid
Xylometazoline hydrochloride
Chuẩn Đối chiếu thứ cấp C0219292.02 Lọ 400.000 đồng
Ý dĩ
Semen Coicis
DĐVN CV 0117 066. 01 gói 280.000 đồng Hết
Zidovudin
Zidovudine
Chuẩn Dược điển Việt Nam 0210143.02 lọ 400.000 đồng