Danh mục thuốc giả, thuôc không đạt chất lượng bị xử lý và danh mục thuốc đã được Bộ Y tế rút số đăng ký từ ngày 01/6/2022 đến 30/11/2022

x 12/01/2023

       Để tăng cường giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện thu hồi thuốc vi phạm chất lượng, đồng thời giúp cho các đồng nghiệp có thêm thông tin về những hoạt chất và các tên thuốc cần lưu ý về chất lượng, chúng tôi tập hợp danh mục các thuốc vi phạm chất lượng từ 01/06/2022 đến 30/11/2022 mà Bộ Y tế đã ra văn bản thông báo thuốc giả, thuốc bị thu hồi, rút số đăng ký gồm: 34 thuốc bị thu hồi, 12 thuốc giả và 49 thuốc rút số đăng ký.

(Chi tiết về danh mục thuốc xin xem ở bảng dưới đây)

       Danh mục thuốc giả

       Danh mục thuốc bị đình chỉ lưu hành

       Danh mục thuốc bị rút số đăng ký

Tin bài: Nguyễn Mai Quyên - Phòng Kế hoạch tổng hợp