Tài liệu Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2020

x 04/01/2021

Kính gửi Trung tâm kiểm nghiệm các Tỉnh/ Thành phố.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi Tài liệu Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2020

Download: Tài liệu Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2020