Thông tin Luận án Tiến sĩ - NCS. Cao Ngọc Anh

x 08/07/2021

THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: Thiết lập một số chất chuẩn được chiết xuất, tinh chế từ cây Bảy lá một hoa ở Việt Nam

Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và độc chất               Mã số: 62720410 

Họ và tên NCS: Cao Ngọc Anh                                        Khóa:  2016-2020

Họ và tên người hướng dẫn (học hàm, học vị): 

                                                                  1. PGS.TS. Đỗ Thị Hà

                                                                  2. GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu   

Tên cơ sở đào tạo: Viện Kiểm nghiệm thuốcTrung ương

Những đóng góp mới của luận án có thể được tóm tắt như sau:

1. Về chiết xuất, phân lập và tinh chế các hợp chất từ dược liệu làm nguyên liệu thiết lập chuẩn

          Đã xây dựng được các điều kiện cho phép phân lập và tinh chế được 5 nguyên liệu đạt yêu cầu để thiết lập chuẩn là PS-H, PS-II, gracillin, dioscin và polyphyllin D với hàm lượng đều đạt trên 95%.

          Các nguyên liệu phân lập và tinh chế được đã được xây dựng bộ dữ liệu nhận dạng.

2. Về xây dựng phương pháp phân tích

          Đã xây dựng được 4 phương pháp phân tích cho phép định lượng đồng thời hoặc định lượng với 8 saponin có trong cây Bảy lá một hoa ở Việt Nam và một số phương pháp xác định giới hạn tạp chất liên quan có trong các nguyên liệu thiết lập chuẩn phân lập và tinh chế được.

          Các phương pháp phân tích trên đã được sử dụng trong kiểm tra chất lượng các nguyên liệu thiết lập chuẩn và sơ bộ khảo sát hàm lượng một số saponin có trong cây Bảy lá một hoa ở Việt Nam và chế phẩm có chứa nó. 

3. Về thiết lập và bổ sung quỹ chất chuẩn

          Đã xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng cho 5 nguyên liệu phân lập, tinh chế được là paris saponin H, paris saponin II, gracillin, polyphyllin D và dioscin.

          Đã thiết lập được 5 chất chuẩn phòng thí nghiệm từ các nguyên liệu trên, góp phần mở rộng quỹ chất chuẩn phục vụ công tác kiểm nghiệm.

         Xem Luận án và các tài liệu liên quan

         Các góp ý về Luận án xin được gửi về Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo địa chỉ mail: khdt.vkn@gmail.com