Thông tin Luận án Tiến sĩ - NCS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Trước bảo vệ cấp Viện)

x 31/03/2023

THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: Nghiên cứu thiết lập một số chất chuẩn được chiết xuất từ dược liệu để góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng Hy thiêm và Vối Việt Nam

Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và độc chất               Mã số: 9720210 

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Phương Thảo                       Khóa:  2018-2023

Họ và tên người hướng dẫn (học hàm, học vị): 

                                                                  1. PGS.TS. Phương Thiện Thương

                                                                  2. TS. Nguyễn Thị Liên   

Tên cơ sở đào tạo: Viện Kiểm nghiệm thuốcTrung ương

Những đóng góp mới của luận án có thể được tóm tắt như sau:

1. Về chiết xuất, phân lập, tinh chế các hợp chất từ dược liệu làm nguyên liệu thiết lập chất chuẩn

          Đã xây dựng được quy trình chiết xuất, tinh chế darutosid hàm lượng trên 95% từ Hy thiêm ở quy mô lớn (>10kg/mẻ) để thiết lập chất chuẩn.

          Đã xây dựng được quy trình chiết xuất, phân lập, tinh chế 2',4'-dihydroxy-6'-methoxy-3',5'-dimethylchalcon (CO1) hàm lượng trên 95% từ nụ Vối ở quy mô lớn (>10kg/mẻ) để thiết lập chất chuẩn.

2. Về thiết lập chất chuẩn gốc

          Đã xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu darutosid dùng cho thiết lập chất chuẩn gốc.

          Đã xây dựng thường quy kỹ thuật và thực hiện thiết lập 90 lọ chất chuẩn gốc darutosid hàm lượng 95,16 ± 0,05% theo nguyên trạng. Theo dõi độ ổn định trong 9 tháng.

          Đã xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu CO1 dùng cho thiết lập chất chuẩn gốc.

          Đã xây dựng thường quy kỹ thuật và thực hiện thiết lập 80 lọ chất chuẩn gốc CO1 hàm lượng 96,52 ± 0,05% theo nguyên trạng. Theo dõi độ ổn định trong 30 tháng.

3. Về kiểm nghiệm dược liệu

          Đã xây dựng và thẩm định quy trình định tính, định lượng đồng thời kirenol và darutosid trong Hy thiêm bằng HPLC. Sử dụng darutosid là chất đánh dấu dùng cho định tính, định lượng trong kiểm nghiệm Hy thiêm là đóng góp mới của Luận án, khác với quy định của Dược điển Trung Quốc và Tiêu chuẩn chất lượng về dược liệu của Hồng Kông. Luận án đưa ra đề xuất này để phù hợp với dược liệu Hy thiêm được trồng và thu hái ở Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả cho việc tổ chức nuôi trồng, sản xuất và quản lý chất lượng của dược liệu Hy thiêm và sản phẩm có Hy thiêm trong nước.

          Đã xây dựng và thẩm định quy trình định tính, định lượng CO1 trong nụ Vối và trong lá Vối bằng HPLC.

         Xem Luận án và các tài liệu liên quan

         Các góp ý về Luận án xin được gửi về Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo địa chỉ mail: khdt.vkn@gmail.com